logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


AKTUALNOŚCI > KOMUNIKATY

UWAGA

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tj.: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.” Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
 • przedmiotu sprawy której dotyczy.

Podania nieodpowiadające ww. wymogom pozostawia się bez rozpatrzenia.


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z I naboru wniosków w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020” w dniach od 15.04.2015r. do dnia 24.04.2015r zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny me-rytorycznej


Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi” złożonych przez pracodawców, którzy zorganizują staż w swoich firmach dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. zamieszkujących tereny wiejskie powiatu opolskiego


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 w terminie:

od dnia 05 maja 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby w wieku do 29 roku życia – osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, zarejestrowane jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy w terminie:

od dnia 5 maja 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie:

od dnia 05 maja 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 05 maja do dnia 18 maja 2015 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie:

od dnia 05 maja 2015r. do dnia 14 maja 2015r.

na staż kierowane będą w szczególności osoby:

 • długotrwale bezrobotne
 • bezrobotne powyżej 50 roku życia

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Staże będą organizowane na okres 6 miesięcy

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie stażysty bezpośrednio po zakończeniu stażu.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych z projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (I) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 w terminie:

od dnia 05 maja 2015r. do dnia 14 maja 2015r.

Nabór dotyczy organizacji staży wyłącznie dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia - osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, zarejestrowane jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

W ramach programu PO WER realizowane będą staże 6 miesięczne

W związku z wymaganą przez ww. program wysoką efektywnością zatrudnieniową preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie stażysty bezpośrednio po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą pod-legały ocenie. Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz nowe zasady organizacji stażu (kryteria oceny) dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


Informacja o wyniku naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

Stanowisko pracy

Referent ds. rejestracji

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referent ds. rejestracji została wybrana Pani Małgorzata Dyrla zam. Karczmiska.

UZASADNIENIE

dokonanego wyboru

Pani Małgorzata Dyrla w największym stopniu spełnia wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze.
Posiada wykształcenie wyższe o kierunku administracja.

Pani Małgorzata Dyrla spełnia wymagania i posiada wiadomości kwalifikujące do zatrudnienia na tym stanowisku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza Pracodawców zainteresowanych organizacją stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do składania wniosków

Od dnia 27 kwietnia 2015r. do wyczerpania dostępnego limitu środków

Wnioski o organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej dostępne są w siedzibie urzędu w pokoju Nr 6A oraz Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1Opole Lub. dn.15.04.2015r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu
Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim
o naborze na stanowiska urzędnicze
Specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej: stanowisko ds. programów Oddział w Poniatowej

z dnia 16.02.2015r.
wezwanych na rozmowę kwalifikacyjną
na dzień 29.04.2015r.

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Planowana godzina rozmowy
1 Anna Abczak Dobre 9.00
2 Paulina Dubil - Nalepa Chodel 9.20
3 Sylwia Szejka Poniatowa 9.40
4 Paulina Adamczyk Niezdów 10.00
5 Anna Duda Obliźniak 10.20
6 Karolina Siudem Chruślina 10.40
7 Katarzyna Jurak Skoków 11.30
8 Edyta Kołtun Ożarów Pierwszy 11.50
9 Dominika Skabara Kowala Pierwsza 12.10

Opole Lub. dn.14.04.2015r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu
Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim
o naborze na stanowisko urzędnicze Referent ds. rejestracji w Dziale ds. Ewidencji i Świadczeń z dnia 16.03.2015r.

wezwanych na rozmowę kwalifikacyjną
na dzień 23.04.2015r.

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Planowana
godzina rozmowy
1 Aneta Zawadzka Opole Lubelskie 8.00
2 Maciej Janoszczyk Wólka Kolczyńska 8.20
3 Martyna Ślązak Poniatowa 8.40
4 Justyna Nowacka Poniatowa 9.00
5 Barbara Walęcik Wrzelów 9.20
6 Sylwia Szejka Poniatowa 9.40
7 Milena Nawrot Poniatowa 10.00
8 Magdalena Chęć Kraczewice Prywatne 10.20
9 Grażyna Chrzanowska Poniatowa 10.40
10 Katarzyna Jurak Skoków 11.30
11 Małgorzata Michalak Poniatowa 11.50
12 Mariola Janik Chodel 12.10
13 Marlena Piątek Kluczkowice Osiedle 12.30
14 Aleksandra Chudzik Kowala Druga 12.50
15 Grzegorz Woźniak Poniatowa 13.10
16 Anna Abczak Dobre 13.30
17 Katarzyna Materek Grabówka 13.50
18 Małgorzata Dyrla Karczmiska 14.10

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbywać się będzie w terminie:

od dnia 14 kwietnia 2015 roku do dnia 28 kwietnia 2015 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w terminie:

od dnia 14 kwietnia 2015 roku do dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych oraz Wnioski o refundację dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 13 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2015 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach Programu Regionalnego „LUDZIE MŁODZI” w terminie:

od dnia 13 kwietnia 2015r. do dnia 24 kwietnia 2015r.

Do składania wniosków w ramach tego naboru zapraszamy wyłącznie pracodawców, którzy:

 • zamierzają zatrudnić w ramach prac interwencyjnych osoby bezrobotne, w szczególności kobiety do 30 r.ż., zamieszkujące na terenach wiejskich powiatu opolskiego,
 • po zakończeniu okresu refundacji tj. 6 miesięcy zatrudnią ww. osobę na okres minimum 4 miesiące.

Pracodawca w ramach Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi” będzie otrzymywał miesięcznie refundację w kwocie 820,00 zł miesięcznie + składki ZUS od kwoty refundacji. Jest to kwota wyższa niż dotychczas refundowana przez urząd w ramach podpisanych umów z Pracodawcami.

Wnioski złożone w ramach Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi” nie podlegają ocenie w oparciu o Regulamin organizowania prac interwencyjnych obowiązujący w PUP w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


Lista rankingowa wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


Zestawienie złożonych wniosków w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza do składania Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w wieku 45 lat i więcej w terminie:

od dnia 17 marca 2015r. do 30 czerwca 2015r.

W 2015r. na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim dysponuje limitem w wysokości 260 000,00 zł. W przypadku wyczerpania środków na realizację działań w ramach KFS nabór wniosków zostanie wstrzymany.

Przyznane środki KFS można przeznaczyć na następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

100% kosztów kształcenia ustawicznego przy zatrudnieniu mniej niż 10 pracowników, natomiast w przypadku pozostałych firm 80% kosztów kształcenia ustawicznego. Koszty kształcenia nie mogą przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć:

Wnioski pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej są dostępne w siedzibie urzędu w pok. nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


Opole Lubelskie dn. 16.03.2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM

UL. STARY RYNEK NR 14-16 24-300 OPOLE LUBELSKIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. rejestracji (1 etat) w wymiarze: pełny etat

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim

w Dziale ds. Ewidencji i Świadczeń

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

II.ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

IV. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim – sekretariat (pok.7) lub pocztą na adres urzędu : Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14 – 16 24-300 Opole Lubelskie w zabezpieczonej przed otwarciem w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze : referent ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Dziale ds. Ewidencji i Świadczeń”.

V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia: 26.03.2015r. włącznie do godz.15.00, (decyduje data faktycznego wpływu do PUP w Opolu Lubelskim).

VI. INFORMACJE O ISTOTNYCH WARUNKACH PRACY:

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE OGŁOSZENIE:


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach Programu Regionalnego „LUDZIE MŁODZI” w terminie:

od dnia 09 marca 2015r. do dnia 20 marca 2015r.

Do składania wniosków w ramach tego naboru zapraszamy wyłącznie pracodawców, którzy:

Pracodawca w ramach Programu Regionalnego „ Ludzie Młodzi” będzie otrzymywał miesięcznie refundację w kwocie 820,00 zł miesięcznie + składki ZUS od kwoty refundacji. Jest to kwota wyższa niż dotychczas refundowana przez urząd w ramach podpisanych umów z Pracodawcami.

Wnioski złożone w ramach Programu Regionalnego „ Ludzie Młodzi” nie podlegają ocenie w oparciu o Regulamin organizowania prac interwencyjnych obowiązujący w PUP w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z II naboru wniosków w ramach  Funduszu Pracy w dniach od 04.02.2015r. do dnia 16.02.2015r zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z II naboru wniosków w ramach "Programu aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia" ze środków FP pozyskanych z "rezerwy ministra" w dniach od 04.02.2015r. do dnia 16.02.2015r zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego "Ludzie Młodzi" złożonych przez pracodawców, którzy zorganizują staż w swoich firmach dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. zamieszkujących tereny wiejskie powiatu opolskiego


POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM
UL. STARY RYNEK NR 14-16 24-300 OPOLE LUBELSKIE

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
Specjalista ds. programów – stażysta (dwa etaty) w wymiarze: pełny etat
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
w Centrum Aktywizacji Zawodowej: stanowisko ds. programów Oddział w Poniatowej

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

II.ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

IV. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim – sekretariat (pok.7) lub pocztą na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14 – 16 24-300 Opole Lubelskie w zabezpieczonej przed otwarciem w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista ds. programów - stażysta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej”.

V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia: 27.02.2015r. włącznie do godz.15.00, (decyduje data faktycznego wpływu do PUP w Opolu Lubelskim).

VI. INFORMACJE O ISTOTNYCH WARUNKACH PRACY:

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE OGŁOSZENIE:

nie będą rozpatrywane w procedurze naboru.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie

od dnia 04 lutego 2015r. do dnia 16 lutego 2015r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych co najmniej 40 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres do 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie:

od dnia 4 lutego 2015 roku do dnia 18 lutego 2015 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi” w terminie:

od dnia 4 lutego 2015 roku do dnia 18 lutego 2015 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z I naboru wniosków w ramach  Funduszu Pracy w dniach od 05.01.2015r. do dnia 16.01.2015r zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego "Ludzie Młodzi" złożonych przez pracodawców, którzy zorganizują staż w swoich firmach dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. zamieszkujących tereny wiejskie powiatu opolskiego


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 15 stycznia do dnia 26 stycznia 2015 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie

od dnia 05 stycznia 2015r. do dnia 16 stycznia 2015r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych co najmniej 40 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres do 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 09.12.2014 roku do dnia 12.12.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” oraz ze środków Funduszu Pracy odbywać się będzie w terminie:

od dnia 09.12.2014 roku do dnia 12.12.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie "Człowiek najlepsza - inwestycja" w szczególności:

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Wyniki naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 01.12.2014 roku do dnia 04.12.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 01.12.2014 roku do dnia 04.12.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI:

zarejestrowani w tutejszym urzędzie, którzy dotychczas nie brali udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie

od dnia 13.11.2014 roku  do dnia 20.11.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

- poniżej 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- z terenów wiejskich.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13,  w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej
http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie:

od dnia 13 listopada 2014 roku  do dnia 20 listopada 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.
Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim  pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne,  w szczególności:
- poniżej 30 roku życia
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- niepełnosprawne,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” w terminie:

od dnia 13 listopada 2014 roku  do dnia 20 listopada 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.
Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim  pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:
- poniżej 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- z terenów wiejskich.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 13.11.2014 roku  do dnia 20.11.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI:

- poniżej 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- z terenów wiejskich

zarejestrowani w tutejszym urzędzie, którzy dotychczas nie brali udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13,  w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej:
http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej: "Spawanie stali niestopowych dwiema metodami: TIG i MAG"


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem Nr 11/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim z dnia 03 kwietnia 2014r.

dzień 10 listopada 2014r. (poniedziałek)

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ww urzędu przysługujący za dzień 01 listopada 2014r.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 30.10.2014 roku do dnia 12.11.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI:

zarejestrowani w tutejszym urzędzie, którzy dotychczas nie brali udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 30.10.2014 roku do dnia 12.11.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie,

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 30.10.2014 roku do dnia 12.11.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Lista rankingowa Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór 
Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

 w terminie:

od dnia 20 października 2014 roku  do dnia 31 października 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.
Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.


Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim  pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne,  w szczególności:
- poniżej 30 roku życia 
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- niepełnosprawne,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej
 www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór 
Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja”

 w terminie:

od dnia 20 października 2014 roku  do dnia 31 października 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.
Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim  pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:
- poniżej 25 roku życia 
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- z terenów wiejskich.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym 
w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4
oraz na stronie internetowej
 www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Ogłoszenie o wyniku przetargo nieograniczonego na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminala płatniczego, komputera oraz programów sprzedażowych" 

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Program Aktywizacja i Integracja


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Opole Lubelskie dn.19.09.2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM
UL. STARY RYNEK NR 14-16 24-300 OPOLE LUBELSKIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. programów - stażysta
w ramach projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do efektywności działań urzędu" realizowanego w okresie od 01.11.2014r. do 30.06.2015r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
w Centrum Aktywizacji Zawodowej
samodzielne stanowisko ds. programów
Oddział w Poniatowej
w wymiarze: pełny etat

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

II.ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

IV. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim - sekretariat (pok.7) lub pocztą na adres urzędu : Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14 - 16 24-300 Opole Lubelskie w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista ds. programów - stażysta w ramach projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do efektywności działań urzędu" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Centrum Aktywizacji Zawodowej, samodzielne stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej".

V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia: 29.09.2014r. włącznie do godz.15.00.

VI. INFORMACJE O ISTOTNYCH WARUNKACH PRACY:

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE OGŁOSZENIE:

nie będą rozpatrywane w procedurze naboru.


Informacja o wyniku naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

Stanowisko pracy

Doradca zawodowy - stażysta

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta została wybrana Pani Róża Łyjak - Topolska zam. Poniatowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Róża Łyjak - Topolska spełnia wymagania formalne. Posiada wykształcenie wyższe o kierunku psychologia. Podczas postępowania konkursowego - rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego.


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PAI (PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA).

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 674 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji, której zadaniem będzie merytoryczna ocena ofert złożonych w przedmiotowym konkursie. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia:


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z IV naboru wniosków w ramach  Funduszu Pracy w dniach od 25.08.2014r. do dnia 03.09.2014r


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie

od dnia 03.09.2014 roku do dnia 15.09.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI:

zarejestrowani w tutejszym urzędzie, którzy dotychczas nie brali udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej

http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 03.09.2014 roku do dnia 15.09.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej

http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie:

od dnia 05 sierpnia 2014 roku do dnia 18 sierpnia 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 "Człowiek - najlepsza inwestycja" w terminie:

od dnia 5 sierpnia 2014 roku do dnia 18 sierpnia 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie "Człowiek najlepsza - inwestycja" w szczególności:

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Lista rankingowa Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w wieku 45 lat i więcej w terminie

od dnia 28 sierpnia 2014r. do 30 października 2014r.

W 2014r. na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim dysponuje limitem w wysokości 90 000,00zł. W przypadku wyczerpania środków na realizację działań w ramach KFS nabór wniosków zostanie wstrzymany.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą finansowane następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

Zapraszamy pracodawców z powiatu opolskiego do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego na kształcenia ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat wraz z załącznikami:

Wnioski pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej są dostępne w siedzibie urzędu w pok. nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl

Podstawa prawna:


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z V naboru wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach od 07.08.2014r. do dnia 22.08.2014r


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie

od dnia 25 sierpnia 2014r. do dnia 03 września 2014r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych maksymalnie 9 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - PAI

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 674 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Celem PAI jest pomoc osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji życiowej i społecznej. Program PAI składa się z dwóch bloków działań - blok aktywizacja zawodowa (wykonywanie prac społecznie użytecznych) i blok integracja społeczna. Działania w zakresie integracji społecznej mają na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników.

Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, dla których został ustalony III profil pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Realizacja działań w ramach bloku integracji społecznej będzie powierzona, wyłonionemu w ogłoszonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, konkursie ofert na realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2014 r. podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o konkursie

Oświadczenie oferenta

Karta oceny zadania

Oferta realizacji zadania


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 21 sierpnia do dnia 3 września 2014 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że zostaje przedłużony termin naboru Wniosków o organizację stażu w ramach projektu "Człowiek najlepsza inwestycja" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL w terminie do dnia 22 sierpnia 2014r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowani w pierwszej kolejności:

Z posiedzenia Komisji zostanie wybrane 8 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 3 miesięcy bez możliwości przedłużenia.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu w ramach projektu „Człowiek najlepsza inwestycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL w terminie:

od dnia 07 sierpnia 2014r. do dnia 18 sierpnia 2014r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowane osoby długotrwale bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybrane 8 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 3 miesięcy bez możliwości przedłużenia.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” w terminie:

od dnia 5 sierpnia 2014 roku do dnia 18 sierpnia 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie:

od dnia 5 sierpnia 2014 roku do dnia 18 sierpnia 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z IV naboru wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach od 10.07.2014r. do dnia 23.07.2014r


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że zostaje przedłużony termin naboru Wniosków o organizację stażu w ramach projektu "Człowiek najlepsza inwestycja" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL do dnia 23 lipca 2014r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowani w pierwszej kolejności mężczyźni zamieszkali na terenach wiejskich z następujących grup:

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych 17 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 4 miesięcy bez możliwości przedłużenia.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:
www.pupopolelubelskie.pl


Ogłoszenie o spełnianiu wymogów formalnych
na stanowisko urzędnicze Doradca zawodowy - stażysta (wymiar : pełny etat)
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
w Centrum Aktywizacji Zawodowej
w naborze z dnia 25.06.2014r.

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, iż na ogłoszenie PUP w Opolu Lubelskim o naborze na stanowisko urzędnicze „Doradca zawodowy – stażysta” (wymiar pełny etat) z dnia 25.06.2014r., wpłynęły 3 aplikacje, z których tylko 1 aplikacja kandydata spełnia wymogi formalne, tj. Pani Róży Łyjak - Topolskiej zam. Poniatowa.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 11.07.2014 roku do dnia 24.07.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 11.07.2014 roku do dnia 24.07.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu w ramach projektu „Człowiek najlepsza inwestycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL w terminie:

od dnia 10 lipca 2014r. do dnia 17 lipca 2014r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowane w pierwszej kolejności osoby bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich z następujących grup:

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych 17 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 4 miesięcy bez możliwości przedłużenia.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 10 lipca do dnia 23 lipca 2014 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z III naboru wniosków w ramach  Funduszu Pracy w dniach od 12.06.2014r. do dnia 18.06.2014r.


Opole Lubelskie dn.25.06.2014r.

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM
ul. STARY RYNEK nr 14-16, 24-300 OPOLE LUBELSKIE
na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz.1458 z późn.zm.)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
DORADCA ZAWODOWY - stażysta
w Centrum Aktywizacji Zawodowej w wymiarze: pełny etat

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

II.ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

IV. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim – sekretariat (pok.7) lub pocztą na adres urzędu : Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek nr 14 – 16, 24-300 Opole Lubelskie w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Doradca zawodowy - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim”.

V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia: 07.07.2014r. włącznie do godz.15.00.

VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE OGŁOSZENIE:


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie
od dnia 12 czerwca 2014r. do dnia 18 czerwca 2014r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych co najmniej 30 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu
na okres 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:
www.pup.opole.lubelskie.sisco.info


Projekt pt. "Outplacement dla oświaty"

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. "Outplacement dla oświaty" w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Kto realizuje projekt?

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie (Lider partnerstwa) oraz 5 Partnerów: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim.

Kto może być uczestnikiem projektu?

zamieszkali na terenie województwa lubelskiego.

Z jakich form wsparcia mogą skorzystać uczestnicy projektu?

Szczegółowe informacje o projekcie:

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4
20-092 Lublin
tel. 81 46 35 337

Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
ul. Lubelska 2 G
24 - 100 Puławy
tel. 81 887 94 76, 81 886 42 20
www.pup.pulawy.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla PRZEDSIĘBIORCÓW w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 " Człowiek - najlepsza inwestycja", który odbywać się będzie w terminie

od dnia 05 maja do dnia 16 maja 2014 r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami do pracy w ramach prac interwencyjnych będą kierowane osoby bezrobotne które dotychczas nie brały udziału w projekcie "Człowiek najlepsza - inwestycja", w szczególności z następujących grup:

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych maksymalnie 5 Wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 05 maja do dnia 16 maja 2014 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


Lista rankingowa Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


Lista rankingowa Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z II naboru wniosków w ramach  Funduszu Pracy w dniach od 01.04.2014r. do dnia 09.04.2014r


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja”

w terminie:

od dnia 24 kwietnia 2014 roku do dnia 07 maja 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.

Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


LUBELSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BADANIU RYNKU PRACY

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu systemowego PO KL prowadzi badania losów absolwentów. Tegoroczna edycja skierowana jest wyłącznie do absolwentów szkół wyższych, którzy po roku 2003 ukończyli studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na uczelni z województwa lubelskiego. Krótkie badanie on-line służy porównaniu ścieżek zawodowych respondentów reprezentujących 24 różne grupy kierunków studiów - zaplanowano udział przeszło 1 500 respondentów.

ANKIETA


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach: projektu współfinansowanego ze środków EFS – „Człowiek – najlepsza inwestycja” POKL, Poddziałanie 6.1.3 oraz środków Funduszu Pracy, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 07 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2014 r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami preferencje przy kierowaniu do pracy w ramach prac interwencyjnych będą miały osoby bezrobotne które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” oraz osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie

od dnia 01 kwietnia 2014r. do dnia 9 kwietnia 2014r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych co najmniej 50 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


Lista wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z III naboru wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach od 03.03.2014r. do dnia 12.03.2014r


Lista wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z III naboru wniosków w ramach Funduszu Pracy w dniach od 03.03.2014r. do dnia 12.03.2014rLUBELSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY ZAPRASZA DO UDZIAŁU W BADANIU RYNKU PRACY

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu systemowego PO KL prowadzi badania losów absolwentów. Tegoroczna edycja skierowana jest wyłącznie do absolwentów szkół wyższych, którzy po roku 2003 ukończyli studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na uczelni z województwa lubelskiego. Krótkie badanie on-line służy porównaniu ścieżek zawodowych respondentów reprezentujących 24 różne grupy kierunków studiów - zaplanowano udział przeszło 1 500 respondentów.

ANKIETA


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 "Człowiek - najlepsza inwestycja" odbywać się będzie w terminie

od dnia 20.03.2014 roku do dnia 02.04.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie "Człowiek najlepsza - inwestycja" w szczególności:

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej

http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 17.03.2014 roku do dnia 28.03.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej

http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


OFERTA ZATRUDNIENIA OSADZONYCH - OFERTA DLA PRACODAWCÓW

Zakład Karny w Opolu Lubelskim zaprasza wszystkich przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu kosztów zatrudnienia , przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym oraz po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotację lub pożyczkę – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Zatrudnienie skazanych przynosi ponadto jeszcze inne korzyści a mianowicie:

Kontrahenci dotychczas zatrudniający osoby skazane z tutejszej jednostki podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę. Osadzeni cieszą się bardzo dobrą opinią uważani są za rzetelnych i sumiennie wykonujących swoje obowiązki pracowników, potwierdzają to liczne pochwały dla skazanych i podziękowania kierowane do administracji zakładu.

Liczymy, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 827 69 06 lub osobiście ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskie.

Praca to jeden z ważniejszych elementów resocjalizacji więźniów to powrót do pożytecznego i samodzielnego życia.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację staży dla mężczyzn w ramach projektu „Człowiek najlepsza inwestycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL w terminie:

od dnia 03 marca 2014r. do dnia 12 marca 2014r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowani:

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych maksymalnie 25 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 6 miesięcy

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie

od dnia 03 marca 2014r. do dnia 12 marca 2014r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych co najmniej 50 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie:

od dnia 3 marca 2014 roku do dnia 7 marca 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Lista rankingowa Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z II naboru wniosków w dniach 03.02.2014r. do dnia 12.02.2014r.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla jednostek budżetowych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 19 lutego do dnia 05 marca 2014 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” w terminie:

od dnia 12 lutego 2014 roku do dnia 25 lutego 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych dla PRZEDSIĘBIORCÓW w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 " Człowiek - najlepsza inwestycja", który odbywać się będzie w terminie

od dnia 10 lutego do dnia 21 lutego 2014 r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami preferencje przy kierowaniu do pracy w ramach prac interwencyjnych będą miały osoby bezrobotne które dotychczas nie brały udziału w projekcie "Człowiek najlepsza - inwestycja" między innymi z następujących grup:

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację staży w ramach projektu „Człowiek najlepsza inwestycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL z w terminie:

od dnia 03 lutego 2014r. do dnia 12 lutego 2014r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowane w pierwszej kolejności osoby bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich z następujących grup:

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

www.pupopolelubelskie.pl
http://pup.opole.lubelskie.sisco.info


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów z I naboru wniosków w dniach 09.01.2014r. do dnia 20.01.2014r.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie

od dnia 21.01.2014 roku do dnia 03.02.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” między innymi:

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że został zmieniony Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków finansowanych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz został zmieniony druk Wniosku o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W związku z dokonaną zmianą prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami oraz nowym drukiem wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację staży w ramach projektu „Człowiek najlepsza inwestycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL z w terminie:

od dnia 09 stycznia 2014r. do dnia 20 stycznia 2014r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami preferencje przy kierowaniu na staż będą miały osoby bezrobotne z następujących grup:

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

Zasady organizowania stażu

Wniosek o zorganizowanie stażu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


Lista rankingowa Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 25 listopada 2013 roku do dnia 2 grudnia 2013 roku

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie:

od dnia 25 listopada 2013 roku do dnia 2 grudnia 2013 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


dojrzali_w_pracy_ii

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja”

odbywać się będzie w terminie

od dnia 22.10.2013 roku do dnia 28.10.2013 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info,
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku


Lista rankingowa Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” w terminie:

od dnia 9 września 2013 roku do dnia 13 września 2013 roku.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Regulamin w sprawierefundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info,
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 28.08.2013 roku do dnia 06.09.2013 roku

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie

od dnia 28.08.2013 roku do dnia 11.09.2013 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 01 sierpnia do dnia 14 sierpnia 2013 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl


Lista rankingowa Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej złożonych przez Kobiety

 


Zestawienie złożonych wniosków w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z VI naboru wniosków w dniach 09.07.2013r. do dnia 15.07.2013r.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie

od dnia 09 lipca 2013r. do dnia 15 lipca 2013r.

Z posiedzenia Komisji zostaną wybrane 23 wnioski o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 5 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

Zasady organizowania stażu

Wniosek


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie:

od dnia 20 czerwca 2013 roku do dnia 3 lipca 2013 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie

od dnia 24.06.2013 roku do dnia 05.07.2013 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 19 czerwca do dnia 02 lipca 2013 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronach internetowych
http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl


INFORMACJA

Od dnia 27.05.2013 r. została udostępniona usługa internetowej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wszyscy rejestrujący się klienci, za pomocą przeglądarki internetowej, będą mogli wypełnić kartę rejestracyjną oraz załączyć wymagane dokumenty. Osobom korzystającym z tej możliwości zostanie wyznaczona data i godzina wizyty w urzędzie pracy.

Istnieją do wyboru dwie metody rejestracji:


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z IV naboru wniosków w dniach 02.05.2013r. do dnia 14.05.2013r.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 13 maja 2013 roku do dnia 24 maja 2013 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronach internetowych

Regulamin

Wniosek


Lista rankingowa wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie od dnia 02 maja 2013r. do dnia 14 maja 2013r.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych 15 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

Zasady organizowania stażu

Wniosek


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z IV naboru wniosków w dniach 02.04.2013r. do dnia 10.04.2013r.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że przyjmuje Wnioski o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 08 kwietnia 2013 roku do dnia 19 kwietnia 2013 r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronach internetowych

Regulamin

Wniosek


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie od dnia 02 kwietnia 2013r. do dnia 10 kwietnia 2013r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych co najmniej 50 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

Zasady organizowania stażu

Wniosek


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z II naboru wniosków w dniach 04.03.2013r. do dnia 08.03.2013r.


Lista rankingowa wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie

od dnia 11.03.2013 roku do dnia 22.03.2013 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronach internetowych

Regulamin

Wniosek

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Lista Wniosków w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego uwzględnione do realizacji


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” w terminie:

od dnia 04 marca 2013 roku do dnia 15 marca 2013 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronach internetowych:

Regulamin

Wniosek

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację staży w ramach projektu "Człowiek najlepsza inwestycja" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL z w terminie:

od dnia 04 marca 2013r. do dnia 8 marca 2013r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowane w pierwszej kolejności osoby bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich z następujących grup:

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostaną wybrane maksymalnie 22 wnioski o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

 


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z II naboru wniosków w dniach 04.02.2013r. do dnia 14.02.2013r.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 25 lutego 2013 roku do dnia 08 marca 2013 r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

 


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 11.02.2013 roku do dnia 22.02.2013 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację staży w ramach projektu "Człowiek najlepsza inwestycja" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL z w terminie:

od dnia 04 lutego 2013r. do dnia 14 lutego 2013r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowane w pierwszej kolejności osoby bezrobotne z następujących grup:

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych co najmniej 50 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

 


Lista wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 21 stycznia 2013 roku do dnia 1 lutego 2013 r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie:

od dnia 21 stycznia 2013 roku do dnia 1 lutego 2013 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, w związku z dużą liczbą osób zgłaszających się do rejestracji, od dnia 09.01.2013 r. wprowadza zapisy do rejestracji.

Zapisu można dokonać:


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie
od dnia 07 stycznia 2013r. do dnia 18 stycznia 2013r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych co najmniej 50 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

 


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 13.11.2012 roku  do dnia 23.11.2012 roku 

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.

 


Lista rankingowa Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 11 września 2012 r. do dnia 24 września 2012 r.
w godzinach od 7:45 do 14:30

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 31.08.2012 roku do dnia 14 września 2012 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z IX naboru wniosków w dniach 08.08.2012r. do dnia 16.08.2012r.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 "Człowiek - najlepsza inwestycja" odbywać się będzie w terminie

od dnia 27 sierpnia 2012 roku do dnia 7 września 2012 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać kobiety zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie "Człowiek najlepsza - inwestycja".

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


 

Lista rankingowa Nr 1 Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej złożonych przez Kobiety

 


 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie
od dnia 08 sierpnia 2012r. do dnia 16 sierpnia 2012r.

 

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

 

Z posiedzenia Komisji zostaną wybrane wnioski o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 3 miesięcy bez możliwości przedłużenia.

 

Wnioski o organizację stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

 

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

 


 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza ostatni w tym roku nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

 

od dnia 01 sierpnia 2012 r. do dnia 14 sierpnia 2012 r.

 

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

 

Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronach internetowych

 

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

 


 

Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z VIII naboru wniosków w dniach 23.07.2012r. do dnia 27.07.2012r.

 


 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie od dnia 23 lipca 2012r. do dnia 27 lipca 2012r.

 

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

 

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych maksymalnie 13 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres od 3 do 4 miesięcy.

 

Wnioski o organizację stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

 

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

 


 

Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z VII naboru wniosków w dniach 02.07.2012r. do dnia 06.07.2012r.

 


 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 "Człowiek - najlepsza inwestycja" odbywać się będzie w terminie

 

od dnia 9 lipca 2012 roku do dnia 20 lipca 2012 roku

 

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

 

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

 

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać kobiety bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie "Człowiek najlepsza - inwestycja".

 

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronach internetowych

 

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

 

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.

 


 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

 

od dnia 02 lipca 2012 r. do dnia 13 lipca 2012 r.

 

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

 

Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronach internetowych

 

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

 


 

KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie

 

od dnia 02 lipca 2012r. do dnia 06 lipca 2012r.

 

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

 

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych maksymalnie 44 wnioski o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres od 3 do 4 miesięcy.

 

Wnioski o organizację stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

 

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

 


 

Lista rankingowa wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 


 

Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z VI naboru wniosków w dniach 01.06.2012r. do dnia 08.06.2012r.

 


 

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 18 czerwca 2012 r. do dnia 28 czerwca 2012 r.
w godzinach od 7:45 do 14:30

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2,
Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4
oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 11 czerwca 2012 r. do dnia 22 czerwca 2012 r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl


Dojrzali w pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że otrzymał dofinansowanie z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu specjalnego pn. "Dojrzali w pracy - program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w Powiecie opolskim".

Celem głównym programu jest wzrost poziomu zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy oraz elementów specyficznych, prowadzących do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Program "Dojrzali w pracy" adresowany jest do 29 osób bezrobotnych:

Uczestnicy programu "Dojrzali w pracy" zostaną objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym oraz będą mieli możliwość:

Okres realizacji programu: od 31.05.2012r. do 31.03.2013r.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie

od dnia 01 czerwca 2012r. do dnia 8 czerwca 2012r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych maksymalnie 66 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres od 3 do 5 miesięcy.

Wnioski o organizację stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z IV naboru wniosków w dniach 07.05.2012r. do dnia 15.05.2012r.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację staży w ramach projektu "Człowiek najlepsza inwestycja" Podziałanie 6.1.3 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie

od dnia 21 maja 2012r. do dnia 25 maja 2012r.

W związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowane wyłącznie osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych maksymalnie 5 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 6 miesięcy

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o organizację stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 "Człowiek - najlepsza inwestycja" odbywać się będzie w terminie

od dnia 21 maja 2012 roku do dnia 31 maja 2012 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie "Człowiek najlepsza - inwestycja".

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2,
Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 11 maja 2012 r. do dnia 25 maja 2012 r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie od dnia 07 maja 2012r. do dnia 15 maja 2012r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych maksymalnie 40 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres od 3 do 6 miesięcy.

Wnioski o organizację stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl


Lista rankingowa Nr 1 Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej złożonych przez kobiety


Lista rankingowa Nr 2 Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej złożonych przez mężczyzn


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z III naboru wniosków w dniach 02.04.2012r. do dnia 13.04.2012r.


Lista Wniosków w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego uwzględnione do realizacji


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację staży w ramach projektu "Człowiek najlepsza inwestycja" Podziałanie 6.1.3 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie

od dnia 02 kwietnia 2012r. do dnia 13 kwietnia 2012r.

Jednocześnie informuje, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowani w pierwszej kolejności mężczyźni oraz osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Wnioski o organizację stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl


Lista wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 20 marca 2012 r. do dnia 2 kwietnia 2012 r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

W tym naborze preferowane będą wnioski składane przez:


KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że istnieje możliwość zorganizowania stażu u Pracodawcy dla osób powyżej 50 roku życia.

Pracodawcy zatrudniający po odbyciu stażu osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia mogą skorzystać z ulg lprzysługujących Pracodawcom zatrudniającym osoby w tej kategorii wiekowej, tj.:


Lista wniosków dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy w 2012r. w wysokości 2 851 700,00 zł (decyzja MPiPS z dnia 13.01.2012r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków FP).

W ramach przyznanych na rok 2012 środków FP zaplanowano finansowanie następujących form aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim planuje również opracowanie w 2012r. programu specjalnego, w celu aktywizacji zawodowej osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze wskazaniem na osoby bezrobotne w wieku powyżej 50r.ż oraz młodzież do 25 roku życia.

Powyższe działania aktywizacyjne w 2012r. podejmowane będą przez PUP w Opolu Lubelskim zgodnie z wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej mającymi na celu racjonalność i zwiększenie efektywności wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej i dotyczącymi m.in. wzrostu  zatrudnienia osób bezrobotnych, w szczególności osób młodych do 30 r.ż oraz osób powyżej 50 roku życia, zindywidualizowanego i całościowego podejścia zarówno do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców czy wdrażania efektywnych programów skierowanych do osób, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Mając na uwadze wymienione wytyczne oraz wysokość przyznanych środków Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim będzie realizował w 2012 roku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w oparciu o zatwierdzone w dniu 14.02.2012r. przez Powiatową Radę Zatrudnienia regulaminy i zasady. Wybór wniosków do realizacji, w zależności od formy aktywizacji, będzie odbywał się w systemie konkursowym lub zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do urzędu.

Terminy naboru wniosków na poszczególne formy aktywizacji oraz zasady lub regulaminy organizacji poszczególnych usług i instrumentów rynku pracy podane zostaną w odrębnych Komunikatach Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację staży w ramach projektu "Człowiek najlepsza inwestycja" Podziałanie 6.1.3 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie

od dnia 01 marca 2012r. do dnia 12 marca 2012r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych maksymalnie 60 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu.

Wnioski o organizację stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT


Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 02 marca 2012 r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych do realizacji 13 Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2. Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl


 KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 20 lutego 2012 r. do dnia 02 marca 2012 r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych do realizacji 15 Wniosków o organizację prac interwencyjnych (finansowanych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego).

Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronach internetowych

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT


Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie od dnia 16 lutego 2012r. do dnia 27 lutego 2012r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.


Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych maksymalnie 40 wniosków o organizację stażu w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres od 3  do 6 miesięcy.

Wnioski o organizację stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 5A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronach internetowych:

http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
www.pupopolelubelskie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim – sekretariat, pokój nr 7,
 • drogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie lub
 • elektronicznie na adres e-mail: luop (at) praca . gov . pl (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego).
  1. Wymagania niezbędne:
   • obywatelstwo polskie,
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią,
   • wykształcenie : średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym, wskazane wyższe z zakresu: kierunek administracja.
   • wiedza z zakresu:
    • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. : Dz. U. z 2015r. poz.149),
    • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.),
    • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz.1182),
    • ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.:Dz. U. z 2015r., poz.121),
    • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2008r. NR 164, poz.1027),
    • ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r o świadczeniach przedemerytalnych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz.170),
    • ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz.1202),
    • ustawy dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2014r. ,poz.1502),
     • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
    • Wymagania dodatkowe:
     • wiedza na temat bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
     • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów użytkowych: WORD i EXCEL i korzystania z internetu,
     • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
     • doświadczenie zawodowe.
    • Predyspozycje:
     • komunikatywność,
     • odpowiedzialność, dokładność i sumienność,
     • opanowanie,
     • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
     • sprawność w organizowaniu swojego stanowiska pracy,
  • rejestracja osób zgłaszających się do Powiatowego Urzędu Pracy,
  • prowadzenie dokumentacji osób zarejestrowanych,
  • obsługa osób zarejestrowanych,
  • życiorys (CV) – z własnoręcznym , czytelnym podpisem,
  • list motywacyjny - z własnoręcznym , czytelnym podpisem,
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności ( np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach – w przypadku ich posiadania),
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym w tym przy obsłudze monitorów ekranowych,
  • ewentualne referencje.
  1. Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14-16, Dział ds. Ewidencji i Świadczeń. Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku ww. urzędu.
  2. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień.
  3. Z wyłonionym kandydatem będzie podpisana umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy. Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.
  1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim:

   nie będą rozpatrywane w procedurze naboru.

   • po upływie wyżej określonego terminu,
   • przygotowane niezgodnie z ww. opisem,
   • niekompletne
  2. Wyłącza się możliwość przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262 z późn. zm.).
  3. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PUP w Opolu Lubelskim przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora PUP, wg procedury:
   • weryfikacja złożonych dokumentów pod względem kompletności i spełniania wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
   • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne lub dodatkowo w przypadku dużej liczby kandydatów test kompetencyjny.
  4. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego PUP wraz z informacją o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych.
  5. Osoby, których dokumenty zostaną odrzucone nie będą o tym fakcie powiadamiane. Złożone dokumenty będą wydawane na wniosek zainteresowanego.
  6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.opole.lubelskie.sisco.info oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14-16.
  7. Prowadzący nabór – Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowiska urzędnicze: Referent ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Dziale ds. Ewidencji i Świadczeń
  8. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zastrzega również sobie prawo w sytuacji wyłonienia kandydata na ww. wolne stanowiska urzędnicze do nie zatrudnienia tego kandydata.
  9. W miesiącu lutym 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
  10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 81 827 73 50.
  • zamierzają zatrudnić w ramach prac interwencyjnych osoby bezrobotne, w szczególności kobiety do 30 r.ż., zamieszkujące na terenach wiejskich powiatu opolskiego,
  • po zakończeniu okresu refundacji tj. 6 miesięcy zatrudnią ww. osobę na okres minimum 4 miesiące.
  1. Wymagania niezbędne:
   • obywatelstwo polskie
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią,
   • wykształcenie: wyższe – studia magisterskie,
   • wiedza z zakresu:
    • przepisów ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst : Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.),
    • przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz.667),
    • przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. : Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.),
    • przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
    • przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz. U. z 2014r., poz.1182),
    • Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego - Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
  2. Wymagania dodatkowe:
   • znajomość lokalnego rynku pracy,
   • wiedza na temat bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
   • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów użytkowych: WORD i EXCEL i korzystania z internetu,
   • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
  • opracowanie i realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • przygotowywanie wniosków płatniczych, zmian do wniosku aplikacyjnego oraz sporządzanie sprawozdawczości z realizacji programów,
  • koordynacja w zakresie prawidłowego przebiegu i realizacji programów,
  • promocja ww. projektów,
  • prowadzenie rozliczeń opracowanego projektu, prowadzenie analiz okresowych skuteczności projektu, monitoring projektu oraz ocena jego efektywności,
  • życiorys (CV) – z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
  • list motywacyjny - z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności ( np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach – w przypadku ich posiadania),
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym w tym przy obsłudze monitorów ekranowych,
  • ewentualne referencje.
  1. Miejsce pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14-16, Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej.
  2. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień.
  3. Z wyłonionym kandydatem będzie podpisana umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy. Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.
  1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim:
   • po upływie wyżej określonego terminu,
   • przygotowane niezgodnie z ww. opisem,
   • niekompletne
  2. Wyłącza się możliwość przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262 z późn. zm.).
  3. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PUP w Opolu Lubelskim przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora PUP, wg procedury:
   • weryfikacja złożonych dokumentów pod względem kompletności i spełniania wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
   • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne lub dodatkowo w przypadku dużej liczby kandydatów test kompetencyjny.
  4. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego PUP wraz z informacją o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych.
  5. Osoby, których dokumenty zostaną odrzucone nie będą o tym fakcie powiadamiane. Złożone dokumenty będą wydawane na wniosek zainteresowanego.
  6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.opole.lubelskie.sisco.info oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14-16.
  7. Prowadzący nabór – Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowiska urzędnicze: Specjalista ds. programów - stażysta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej.
  8. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zastrzega również sobie prawo w sytuacji wyłonienia kandydata na ww. wolne stanowiska urzędnicze do nie zatrudnienia tego kandydata.
  9. W miesiącu styczniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
  10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (81) 827 73 50.
  • poniżej 25 roku życia,
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z terenów wiejskich.
  • poniżej 25 roku życia,
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z terenów wiejskich.
  • poniżej 25 roku życia,
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotni,
  • z terenów wiejskich.
  • poniżej 25 roku życia
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z terenów wiejskich.
  • poniżej 25 roku życia
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z terenów wiejskich.
  1. Wymagania niezbędne:
   • obywatelstwo polskie
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią,
   • wykształcenie: wyższe - studia magisterskie,
   • wiedza z zakresu:
    • przepisów ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.),
    • przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz.667),
    • przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (jednolity tekst: : Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.),
    • przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
    • przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz. U. z 2014r., poz.1182),
    • Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego,
    • Opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szczególności Priorytetu VI,
    • Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
  2. Wymagania dodatkowe:
   • ukończone studia podyplomowe w zakresie funduszy europejskich, szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych,
   • doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania, realizowania i rozliczania programów i projektów - minimum 6 miesięcy,
   • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów użytkowych : WORD i EXCEL i korzystania z internetu,
   • znajomość obsługi Generatora Wniosków Aplikacyjnych oraz Generatora Wniosków Płatniczych POKL,
   • znajomość lokalnego rynku pracy,
   • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
  • realizacja projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do efektywności działań urzędu",
  • przygotowywanie wniosków płatniczych, zmian do wniosku aplikacyjnego oraz sporządzanie sprawozdawczości z realizacji projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do efektywności działań urzędu",
  • koordynacja w zakresie prawidłowego przebiegu i realizacji projekt "Kształcenie ustawiczne kluczem do efektywności działań urzędu",
  • promocja ww. projektu, finansowanie ze środków Funduszu Pracy oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • prowadzenie rozliczeń opracowanego projektu, prowadzenie analiz okresowych skuteczności projektu, monitoring projektu oraz ocena jego efektywności,
  • życiorys (CV) - z własnoręcznym , czytelnym podpisem,
  • list motywacyjny - z własnoręcznym , czytelnym podpisem,
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach - w przypadku ich posiadania),
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym w tym przy obsłudze monitorów ekranowych,
  • ewentualne referencje.
  1. Miejsce pracy : Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14-16, Centrum Aktywizacji Zawodowej samodzielne stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej.
  2. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień.
  3. Z wyłonionym kandydatem będzie podpisana umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy. Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Zatrudnienie wyłonionego kandydata nastąpi w ramach projektu : "Kształcenie ustawiczne kluczem do efektywności działań urzędu", który będzie realizowany w okresie od 01.11.2014r. do 30.06.2015r.
  1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim:
   • po upływie wyżej określonego terminu,
   • przygotowane niezgodnie z ww. opisem,
   • niekompletne
  2. Wyłącza się możliwość przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262).
  3. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PUP w Opolu Lubelskim przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora PUP, wg procedury:
   • weryfikacja złożonych dokumentów pod względem kompletności i spełniania wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
   • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne lub dodatkowo w przypadku dużej liczby kandydatów test kompetencyjny.
  4. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego PUP wraz z informacją o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych.
  5. Osoby, których dokumenty zostaną odrzucone nie będą o tym fakcie powiadamiane. Złożone dokumenty będą wydawane na wniosek zainteresowanego.
  6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.opole.lubelskie.sisco.info oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14-16.
  7. Prowadzący nabór - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów - stażysta w ramach projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do efektywności działań urzędu" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Centrum Aktywizacji Zawodowej, samodzielne stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej.
  8. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zastrzega - w sytuacji wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. programów - stażysta w ramach projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do efektywności działań urzędu" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Centrum Aktywizacji Zawodowej, samodzielne stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej możliwość nie zatrudnienia tego kandydata.
  9. W miesiącu sierpniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
  10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - (81) 827 7350.
  1. Zaproszenie
  2. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego PAI
  3. Deklaracja udziału w pracach Komisji Konkursowej
  4. Deklaracja dotycząca potencjalnego konfliktu interesów członków Komisji Konkursowej
  • poniżej 25 roku życia,
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z terenów wiejskich
  • poniżej 25 roku życia
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z terenów wiejskich.
  • poniżej 25 roku życia
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z terenów wiejskich.
  1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

    

  4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
  • do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro).
  • osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim – sekretariat, pokój nr 7,
  • rogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie lub
  • elektronicznie luop (at) praca . gov . pl
  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013 poz. 674 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014 poz. 639).
  • mężczyźni
  • zamieszkali na terenach wiejskich
  • poniżej 25 roku życia
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z terenów wiejskich.
  • bezrobotni w wieku powyżej 50 roku życia
  • długotrwale bezrobotni
  • poniżej 25 roku życia
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z terenów wiejskich.
  • osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  1. Wymagania niezbędne:
   • obywatelstwo polskie
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią,
   • wykształcenie: wyższe – kierunek psychologia,
   • wiedza z zakresu:
    • przepisów ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz.674 z późn. zm.),
    • przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 maja 2014r. (Dz.U. z 2014r., poz.667),
    • przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
    • przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101. poz.926 z późn. zm.),
    • przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn.zm.),
    • psychologii, obejmująca znajomość teorii osobowości, motywacji rozwoju w tym rozwoju zawodowego,
    • kształcenia ustawicznego,
   • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
  2. Wymagania dodatkowe:
   • doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z ludźmi, w tym będącymi w trudnej sytuacji na rynku pracy,
   • biegła znajomość obsługi komputera, między innymi w zakresie programów użytkowych : WORD, EXCEL,
   • znajomość lokalnego rynku pracy,
   • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
  1. Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca pracy oraz planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy a w szczególności:
   • udzielanie informacji, w formie indywidualnej i grupowej, o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
   • udzielanie porad w formie indywidualnej (poprzez kontakt bezpośredni i na odległość) i grupowej, z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
   • kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
   • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;
  2. Udzielanie pracodawcom pomocy:
   • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
   • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie indywidualnych porad zawodowych.
  3. Opiniowanie wniosków na szkolenia indywidualne oraz kart kandydatów na szkolenia grupowe, wniosków o zorganizowanie stażu, wniosków o dofinansowanie studiów podyplomowych.
  4. Prowadzenie dokumentacji usług w zakresie poradnictwa zawodowego,
  5. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej poradnictwa zawodowego, wyodrębnianie grup osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, diagnozowanie ich potrzeb, opracowywanie planu działań wspierających,
  6. Współuczestnictwo przy realizowaniu programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  7. Współdziałanie z innymi organami , organizacjami i podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i programów w celu promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy.
  1. życiorys (CV) – z własnoręcznym , czytelnym podpisem,
  2. list motywacyjny - z własnoręcznym , czytelnym podpisem,
  3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  4. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności ( np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach – w przypadku ich posiadania),
  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko urzędnicze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
  9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym w tym przy obsłudze monitorów ekranowych,
  10. ewentualne referencje.
  1. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim:
   • po upływie wyżej określonego terminu,
   • przygotowane niezgodnie z ww. opisem,
   • niekompletne
    nie będą rozpatrywane w procedurze naboru.
  2. Wyłącza się możliwość przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 262).
  3. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PUP w Opolu Lubelskim przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora PUP, wg procedury:
   • weryfikacja złożonych dokumentów pod względem kompletności i spełniania wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
   • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne lub dodatkowo w przypadku dużej liczby kandydatów test kompetencyjny.
  4. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego PUP wraz z informacją o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych.
  5. Osoby, których dokumenty zostaną odrzucone nie będą o tym fakcie powiadamiane. Złożone dokumenty będą wydawane na wniosek zainteresowanego.
  6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.opole.lubelskie.sisco.info oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14-16.
  7. Prowadzący nabór – Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze „Doradca zawodowy - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim”.
  8. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zastrzega – w sytuacji wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze „Doradca zawodowy - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim” możliwość nie zatrudnienia tego kandydata.
  9. W miesiącu maju 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
  10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (81) 827 73 50.
  1. Pracownicy sektora oświaty (w szczególności nauczyciele), którzy utracili zatrudnienie po dniu 31 grudnia 2012 roku lub
  2. Nauczyciele i pracownicy sektora oświaty przewidziani do zwolnienia lub
  3. Nauczyciele i pracownicy sektora oświaty zagrożeni zwolnieniem z pracy
  1. Szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia w ramach projektu)
  2. Poradnictwo psychologiczne
  3. Pośrednictwo pracy
  4. Staże (trwające średnio 5 miesięcy) przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie
  5. Subsydiowane zatrudnienie u nowego pracodawcy
  6. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą w postaci:
   • Doradztwa (indywidualne i grupowe) oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
   • Przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę;
   • Wsparcia pomostowego udzielanego w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego (wyłączenie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach projektu)
  7. Studia podyplomowe
  8. Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
  • mężczyźni w wieku powyżej 50 roku życia,
  • mężczyźni do 25 roku życia,
  • mężczyźni do 24 roku życia nie uczący się, nie szkolący i nie studiujący, którzy zarejestrowani są w PUP krócej niż 4 miesiące,
  • mężczyźni z terenów wiejskich.
  • poniżej 25 roku życia
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z terenów wiejskich.
  • poniżej 25 roku życia
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z terenów wiejskich.
  • Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności
  • profilaktyka medyczna (zdolność do pracy i badania okresowe wykonywane są przez zakład karny)
  • W tutejszej jednostce przebywają skazani, którzy niejednokrotnie posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w zawodach budowlanych czy ślusarskich
  • Osadzeni kierowani są do pracy poza terenem zakładu bez nadzoru funkcjonariuszy SW
  • Brak potrzeby zawierania indywidualnych umów – zatrudnienie w oparciu o skierowanie do pracy (decyzja dyrektora jednostki)
  • Nie stosuje się przepisów prawa pracy z wyjątkiem przepisów bhp oraz czasu pracy
  • ZUS – nie odprowadza się składki zdrowotnej ( bezpłatne leczenie przez więzienną służbę zdrowia)
  • mężczyźni zamieszkali na terenach wiejskich oraz
  • mężczyźni w wieku powyżej 50 roku życia (co najmniej 15 osób).
  • osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia
  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • młodzież do 24 roku życia nie ucząca się, nie szkoląca i nie studiująca, która zarejestrowana jest w PUP krócej niż 4 miesiące
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby bezrobotne posiadające stopień niepełnosprawności
  • mężczyźni
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby bezrobotne posiadające stopień niepełnosprawności
  • osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia
  • osoby młode poniżej 25 roku życia w szczególności młodzież do 24 roku życia nie ucząca się, nie szkoląca się, nie studiująca , która zarejestrowana jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim krócej niż 4 miesiące,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne.
  • osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia
  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • młodzież do 24 roku życia nie ucząca się, nie szkoląca i nie studiująca, która zarejestrowana jest w PUP krócej niż 4 miesiące
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby bezrobotne posiadające stopień niepełnosprawności
  1. bezrobotni do 25 roku życia,
  2. bezrobotni długotrwale,
  3. bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  4. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  5. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  6. bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  7. bezrobotni którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  8. bezrobotni niepełnosprawni.
  1. bezrobotni do 25 roku życia,
  2. bezrobotni długotrwale,
  3. bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  4. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  5. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  6. bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  7. bezrobotni którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  8. bezrobotni niepełnosprawni.
  1. Zgłoszenie się do rejestracji w urzędzie pracy (prerejestracja).
   W tym przypadku wystarczy dokładnie wypełnić formularz na stronie internetowej www.praca.gov.pl a dokumenty przedłożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy podczas wyznaczonej wizyty. Aby skorzystać z tej formy rejestracji klient nie potrzebuje podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego ePUAP. Dniem rejestracji jest data zgłoszenia się w urzędzie pracy i złożenia oświadczenia.
  2. Elektroniczna rejestracja w urzędzie pracy. Wybierając ten rodzaj działania większość rzeczy zrobimy nie wychodząc z domu. W tym przypadku konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Podczas rejestracji do formularza zgłoszeniowego należy załączyć zeskanowane dokumenty. Informacje zawarte w formularzu wraz z załącznikami klient musi podpisać certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. W tej procedurze dniem rejestracji jest data zarejestrowania się poprzez stronę internetową.
  • osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby bezrobotne posiadające stopień niepełnosprawności
  • osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 roku życia
  • osoby bezrobotne do 25 roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby bezrobotne posiadające stopień niepełnosprawności
  • osobiście w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim - pok. nr 7 w godz. od 7.45 do 15.00
  • telefonicznie: numer - 81 827 73 50 w godzinach pracy urzędu.
  • zarejestrowanych w powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim,
  • w wieku powyżej 50 roku życia,
  • wobec których zastosowane dotychczas usługi i instrumenty rynku pracy nie przyniosły w efekcie zatrudnienia,
  • posiadających doświadczenie zawodowe,
  • posiadających kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb rynku pracy.
  • ukończenia szkolenia zawodowego,
  • odbycia 6-miesięcznych staży u pracodawcy, z możliwością zatrudnienia po ich zakończeniu,
  • zatrudnienia w ramach refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
  • otrzymania jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
  • kobiety z terenów wiejskich do 25 roku życia,
  • kobiety z terenów wiejskich powyżej 50 roku życia,
  • mężczyzn z terenów wiejskich do 25 roku życia,
  • mężczyzn z terenów wiejskich powyżej 50 roku życia.
  • Pracodawca będący przedsiębiorcą zatrudniający osoby, które ukończyły 50 rok życia, a w okresie 30 dni przed zatrudnieniem były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie opłaca składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesięcy (począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę);
  • Pracodawca będący przedsiębiorcą zatrudniający osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn nie opłaca składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  1. Szkolenia zawodowe i szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy;
  2. Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych;
  3. Prace interwencyjne;
  4. Staże dla bezrobotnych;
  5. Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;
  6. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
  7. Prace społecznie użyteczne;
  8. Roboty publiczne;
  9. Badania lekarskie, psychologiczne i specjalistyczne przed skierowaniem na szkolenie zawodowe oraz w celu stwierdzenia zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy;
  10. Opłacenie składki KRUS osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku;
  11. Stypendia na kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

Nazwa dokumentu: KOMUNIKATY
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-11-05 12:55:22
Data udostępnienia informacji: 2010-11-05 12:55:22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 15:25:35

Wersja do wydruku...

corner   corner