logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


Opole Lubelskie: Spawanie dwiema metodami: TIG-141 i MAG-135
Numer ogłoszenia: 338920 - 2014; data zamieszczenia: 13.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie, tel. 81 827 73 50, faks 81 827 73 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Spawanie dwiema metodami: TIG-141 i MAG-135.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Spawanie dwiema metodami: TIG-141 i MAG-135 dla 12 osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim ze środków Funduszu Pracy. Liczba godzin: co najmniej 240 godzin edukacyjnych (180 zegarowych) plus 2 godziny zegarowe na egzamin państwowy. W dniu egzaminu dopuszcza się zajęcia w wymiarze wyższym niż 6 godzin (zajęcia + egzamin). Miejsce realizacji usługi - dopuszcza się wykonanie usługi w następujący sposób: 1/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne -Lublin, lub 2/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne - na terenie województwa lubelskiego w następujących miejscowościach: Poniatowa lub Bełżyce.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 33.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    -Wykonawca wykaże, że posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez                     wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (art. 20 ustawy z                   dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. Dz. U. z 2013r. poz.                   674 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego                   2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz                         form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), -Wykonawca wykaże że                   posiada atest Instytutu Spawalnictwa uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy                           metodami TIG-141 oraz MAG-135 lub równoważny dokument potwierdzający, że szkolenie                               spawaczy prowadzone jest zgodnie z wymogami ministra właściwego do spraw gospodarki.

•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    -Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również                          wykonuje usługi szkoleniowe odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot                         niniejszego zamówienia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech                 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w                   tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz                           których te usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie lub                     są wykonywane należycie -Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w                           postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 2 szkolenia grupowe, gdzie                       grupa liczyła co najmniej 10 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej                               przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dwie metody                     spawania TIG+MAG) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na                       rzecz których usługi te zostały wykonane oraz że zostały wykonane należycie lub są wykonywane                   należycie

•    III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    -Wykonawca wykaże, że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami                     technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie                         prawnej do dysponowania tymi zasobami. -Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku                   udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował urządzeniami technicznymi                               niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności: - jedną salą wykładową przystosowaną do                 liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym,                         spełniającą wymagania bhp; - stolikami i krzesłami dla 12 uczestników szkolenia; - tablicą lub                         flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem lub projektorem; - 12 urządzeniami do spawania                           metodą TIG; - 12 urządzeniami do spawania metodą MAG
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    -Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w                           szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie niniejszych usług szkoleniowych wraz z                         informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do                   wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz                         informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. -Wykonawca potwierdzi spełnianie                             niniejszego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował: co najmniej 2                     wykładowcami, przewidzianych do prowadzenia zajęć teoretycznych (dodatkowo co najmniej 1                         wykładowcą na liście rezerwowej), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają                 łącznie następujące wymagania: -posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje                               zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, -posiadają doświadczenie w prowadzeniu                           szkoleń dla osób bezrobotnych (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone zawierające                   wybrane zagadnienia z programu przedmiotowego zamówienia pkt 3, ppkt 3.14 SIWZ) co najmniej 2                 instruktorami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć praktycznych (dodatkowo co najmniej 1                           instruktorem na liście rezerwowej), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i                             spełniają łącznie następujące wymagania: -posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia                 spawalnicze dotyczące zakresu przedmiotowego szkolenia i ważne świadectwo egzaminu                               spawacza w zakresie przedmiotowego szkolenia, -posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń                 dla osób bezrobotnych (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone zawierające wybrane                   zagadnienia z programu przedmiotowego zamówienia pkt 3, ppkt 3.14 SIWZ)

•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. W tym wypadku Zamawiający poprzestaje na ogólnym sformułowaniu warunku


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

•    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku korzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu - pisemne zobowiązanie innych podmiotów (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów, o których mowa w pkt 5, ppkt 5.1, lit. c) SIWZ na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu 2.Certyfikat jakości usług (jeżeli posiada) 3. d) wzór dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji przez uczestników szkolenia, w tym: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zgodne ze wzorem zaświadczenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012, poz. 186) oraz suplement do ww. zaświadczenia zawierającego dane dotyczące okresu szkolenia i zakresu tematycznego szkolenia w świetle Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 667) oraz wzór świadectwa egzaminu spawacza i książeczki spawacza 4. Informację dotyczącą zaangażowania Wykonawcy w pozyskiwanie miejsc dla przeszkolonych osób (należy opisać, a po zakończeniu szkolenia udokumentować) 5. Informację dotyczącą rodzaju dokumentów, które Wykonawca przedłoży na potwierdzenie działalności promocyjnej na rzecz zatrudnienia absolwentów szkolenia (należy opisać, a po zakończeniu szkolenia udokumentować)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

•    1 - Cena - 50
•    2 - Doświadczenie w realizacji szkoleń - 25
•    3 - Akredytacja - 20
•    4 - Certyfikat jakości - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy tylko w zakresie dotyczącym: -miejsca szkolenia - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej) oraz pod warunkiem, że nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia a warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą nie gorsze do warunków wskazanych w ofercie; -terminu wykonania - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej, niemożności skompletowania przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych określonej liczby uczestników szkolenia) oraz pod warunkiem, że zostanie zachowany przeciętny tygodniowy wymiar 30 godzin zegarowych szkolenia; -osób prowadzących szkolenie - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienia niezawinionej utraty uprawnień przez te osoby) oraz pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż doświadczenie i kwalifikacje osoby wymienionej w ofercie i SIWZ; -liczby uczestników - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (w sytuacjach losowych, wystąpienia siły wyższej, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez uczestników szkolenia w trakcie szkolenia i nie kontynuowania przez nich tego szkolenia, nieusprawiedliwione przerwanie szkolenia, niemożności skompletowania grupy szkoleniowej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego); -materiałów szkoleniowych przekazywanych nieodpłatnie uczestnikom - pod warunkiem, że zmiana jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej, w przypadku braku w księgarni określonych egzemplarzy książek) oraz pod warunkiem, że nowe materiały przedłożone przez Wykonawcę nie będą gorsze pod względem jakości i treści merytorycznych od materiałów przedstawionych w ofercie a ich cena nie ulegnie zmianie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie sekretariat, I piętro, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania: 2014-10-13 15:21:19 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (472.42 kB)
2014-10-13 15:21:46 - Załączniki do SIWZ (245.50 kB)

Nazwa dokumentu: Spawanie dwiema metodami: TIG-141 i MAG-135
Osoba, która wytworzyła informację: Karol Zapalski
Osoba, która odpowiada za treść: Karol Zapalski
Osoba, która wprowadzała dane: Karol Zapalski
Data wytworzenia informacji: 2014-10-13 14:34:22
Data udostępnienia informacji: 2014-10-13 14:34:22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-14 07:47:17

Wersja do wydruku...

corner   corner