logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


Opole Lubelskie: Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych
Numer ogłoszenia: 208684 - 2015; data zamieszczenia: 13.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
        
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie, tel. 81 827 73 50, faks 81 827 73 51.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń grupowych dla bezrobotnych w 4 częściach: Część I-Spawanie stali niestopowych dwiema metodami: TIG-141 i MAG-135- grupa szkoleniowa licząca 10 osób;co najmniej 180 godzin zegarowych (240 edukacyjnych) plus 2 godziny zegarowe na egzamin państwowy. W dniu egzaminu dopuszcza się zajęcia w wymiarze wyższym niż 6 godzin (zajęcia + egzamin). Część II-Fryzjer z egzaminem czeladniczym- grupa szkoleniowa licząca 10 osób; co najmniej 210 godzin zegarowych (280 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem czeladniczym. Część III-Monter instalacji solarnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych z uprawnieniami SEP do 1 kV - grupa szkoleniowa licząca 10 osób; co najmniej 132 godzin zegarowych (176 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Część IV-Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym - grupa szkoleniowa licząca 10 osób: co najmniej 160 godzin i 30 min. zegarowych ( 214 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem czeladniczym..
II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla części I: - Wykonawca wykaże, że posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231); - Wykonawca wykaże, że posiada atest Instytutu Spawalnictwa uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy metodami TIG-141 i MAG-135 lub równoważny dokument potwierdzający, ze szkolenie spawaczy prowadzone jest zgodnie z wymogami ministra właściwego do spraw gospodarki. Dla części II-IV: - Wykonawca wykaże, że posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231).
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    - Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi szkoleniowe odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Dla części I: - Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 5 szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych, gdzie grupa liczyła co najmniej 10 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dwie metody spawania łącznie TIG-141 i MAG-135) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Dla części II - Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 1 szkolenie grupowe, gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (szkolenie w zawodzie fryzjer przygotowujące do egzaminu czeladniczego) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Dla części III: - Wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. W tym wypadku Zamawiający poprzestaje na ogólnym sformułowaniu warunku. Dla części IV - Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 1 szkolenie grupowe, gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla części I - Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności: 1) jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zaplecze socjalne i sanitarne; 2) stolikami i krzesłami dla 10 uczestników szkolenia; 3) tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć. 4) 10 urządzeniami do spawania metodą TIG; 5) 10 urządzeniami do spawania metodą MAG. Dla Części II - Wykonawca wykaże, że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1) jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym; 2) stolikami i krzesłami dla 10 uczestników szkolenia; 3) tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć. 4) co najmniej 5 stanowiskami roboczymi w zakładach fryzjerskich lub pracowniach fryzjerskich wyposażonych w odpowiednie meble, sprawny sprzęt elektryczny i ręczny, narzędzia oraz materiały i produkty fryzjerskie oraz środki do dezynfekcji sprzętu niezbędne do prawidłowej realizacji zajęć praktycznych., tj. 1) lustra duże i małe 2) suszarki do włosów 3) prostownice 4) karbownice, 5) lokówki, 6) wałki do włosów, 7) wsuwki do włosów, 8) maszynki do strzyżenia, 9) niezbędne do pracy materiały jednorazowe (rękawiczki, czepki, papierki do trwałej) 10) preparaty, 11) kosmetyki, 12) narzędzia i akcesoria, 13) środki dyzenfekujące, 14) środki higieniczne, 15) fotel fryzjerski. 16) myjka Dla Części III: 1. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1) jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym; 2) stolikami i krzesłami dla 10 uczestników szkolenia; 3) tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć. Dla Części IV: 1. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1) jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym; 2) stolikami i krzesłami dla 5 uczestników szkolenia; 3) tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć. 4) co najmniej 2 stanowiskami roboczymi w salonie/nach kosmetycznych lub pracowniach kosmetycznych lub innych salach przystosowanych do tych zajęć, 5) wyposażeniem, preparatami i kosmetykami do zajęć praktycznych w ilości umożliwiającej nabycie praktycznych umiejętności w trakcie ćwiczeń, tj. fotel kosmetyczny, fotel do manicure-pedicure, podnóżki do pedicure do oparcia nogi klienta, lampa, lampa UV, pojemniki na preparaty, pojemniki na odpady, środki higieniczne, preparaty kosmetyczne (henna, wazelina, woda utleniona, krople do oczu, bagietka szklana, żele, akryl, lakiery itp.), preparaty upiększająco - pielęgnacyjne (do twarzy, rąk i stóp, kosmetyki do wizażu), preparaty przed i po depilacji woskowej, stolik pomocniczy z urządzeniem do depilacji woskowej rękawiczki jednorazowe (min. 100 sztuk na uczestnika), apteczka, pęseta, sterylizator do narzędzi, pozostałe narzędzia i przybory kosmetyczne, środki higieniczne.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla Części I - Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie niniejszych usług szkoleniowych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował: co najmniej 2 wykładowcami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć teoretycznych, w tym co najmniej 1 wykładowcą na liście rezerwowej, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone zawierające wybrane zagadnienia z programu niniejszego zamówienia) co najmniej 2 instruktorami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć praktycznych (oraz dodatkowo co najmniej 1 instruktorem na liście rezerwowej) - Załącznik nr 6 do SIWZ, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia spawalnicze dotyczące zakresu przedmiotowego szkolenia i ważne świadectwo egzaminu spawacza w zakresie przedmiotowego szkolenia, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone zawierające wybrane zagadnienia z programu niniejszego zamówienia). W wykonaniu przedmiotowego szkolenia muszą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi SIWZ. Wykładowcy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lecz nie spełniają ww. wymogów SIWZ, nie będą brani pod uwagę przez Zamawiającego Dla Części II Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie niniejszych usług szkoleniowych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował: co najmniej 2 wykładowcami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć teoretycznych (dodatkowo co najmniej 1 wykładowcą na liście rezerwowej), którzy będą uczestniczyć w prowadzeniu zajęć i spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (co najmniej 1 szkolenie poprowadzone i zakończone w zakresie Fryzjer z egzaminem czeladniczym) lub min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku nauczyciel przedmiotów obejmujących pod względem merytorycznym zagadnienie z tego zakresu - w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty; co najmniej 2 instruktorami zajęć praktycznych, (dodatkowo co najmniej 1 instruktorem na liście rezerwowej)- Załącznik nr 6 do SIWZ, którzy będą uczestniczyć w prowadzeniu zajęć praktycznych oraz spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają co najmniej średnie wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne oraz tytuł mistrza w zawodzie fryzjer, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (co najmniej 1 szkolenie poprowadzone i zakończone w zakresie Fryzjer z egzaminem czeladniczym) lub min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku fryzjer - w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty. W wykonaniu przedmiotowego szkolenia muszą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi SIWZ. Wykładowcy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lecz nie spełniają ww. wymogów SIWZ, nie będą brani pod uwagę przez Zamawiającego Dla Części III Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie niniejszych usług szkoleniowych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował: co najmniej 2 wykładowcami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć teoretycznych, w tym co najmniej 1 wykładowcą na liście rezerwowej, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z co najmniej jednej tematyki niniejszego zamówienia (co najmniej 1 szkolenie poprowadzone i zakończone). oraz co najmniej 1 instruktorem zajęć praktycznych, (dodatkowo co najmniej 1 instruktorem na liście rezerwowej)- Załącznik nr 6 do SIWZ, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z co najmniej jednej tematyki niniejszego zamówienia (co najmniej 1 szkolenie poprowadzone i zakończone). W wykonaniu przedmiotowego szkolenia muszą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi SIWZ. Wykładowcy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lecz nie spełniają ww. wymogów SIWZ, nie będą brani pod uwagę przez Zamawiającego Dla Części IV Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie niniejszych usług szkoleniowych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował: co najmniej 2 wykładowcami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć teoretycznych, w tym co najmniej 1 wykładowcą na liście rezerwowej, którzy będą uczestniczyć w prowadzeniu zajęć i spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych co najmniej 1 szkolenie poprowadzone i zakończone dla osób bezrobotnych w zakresie Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym lub min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku nauczyciel przedmiotów obejmujących pod względem merytorycznym zagadnienie z tego zakresu - w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty co najmniej 2 instruktorami zajęć praktycznych, (dodatkowo co najmniej 1 instruktorem na liście rezerwowej)- Załącznik nr 6 do SIWZ, którzy będą uczestniczyć w prowadzeniu zajęć praktycznych oraz spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz tytuł mistrza w zawodzie kosmetyczka, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych (co najmniej 1 szkolenie poprowadzone i zakończone dla osób bezrobotnych w zakresie Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym) lub min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kosmetyczka - w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty. W wykonaniu przedmiotowego szkolenia muszą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi SIWZ. Wykładowcy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lecz nie spełniają ww. wymogów SIWZ, nie będą brani pod uwagę przez Zamawiającego
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla części I-IV: Wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. W tym wypadku Zamawiający poprzestaje na ogólnym sformułowaniu warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1/Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.2/Dla Części I - Atest Instytutu Spawalnictwa uprawniającego do szkolenia i egzaminowania spawaczy metodami TIG-141 oraz MAG-135 lub równoważny dokument potwierdzający, że szkolenie spawaczy prowadzone jest zgodnie z wymogami ministra właściwego do spraw gospodarki.3/W przypadku korzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu - pisemne zobowiązanie innych podmiotów (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów, o których mowa w pkt 5, ppkt 5.1, lit. c) SIWZ na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu 4/ Certyfikat jakości usług (jeżeli posiada);5/ Wzory dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji przez uczestników szkolenia, w tym: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zgodne ze wzorem zaświadczenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014, poz. 622) oraz suplement do ww. zaświadczenia zawierającego dane dotyczące okresu szkolenia i zakresu tematycznego szkolenia w świetle Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 667); 6/Dodatkowo dla: - Części I - wzór świadectwa egzaminu spawacza oraz książeczki spawacza; - Części II - wzór świadectwa czeladniczego zgodnego z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzonych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1117); - Części III - wzór świadectwa kwalifikacyjnego G-1/E - wzór świadectwa kwalifikacyjnego G-2/E; - Części IV - wzór świadectwa czeladniczego zgodnego z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzonych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012r. poz. 1117); 7/ informację dotyczącą zaangażowania Wykonawcy w pozyskiwanie miejsc dla przeszkolonych osób (należy opisać, a po zakończeniu szkolenia udokumentować); 8/ informację dotyczącą rodzaju dokumentów, które Wykonawca przedłoży na potwierdzenie działalności promocyjnej na rzecz zatrudnienia absolwentów szkolenia (należy w ofercie opisać, a po zakończeniu szkolenia udokumentować)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: w załączniku nr 1 „Informacje dotyczące ofert częściowych”
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy tylko w zakresie dotyczącym: -miejsca szkolenia - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej) oraz pod warunkiem, że nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia a warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą nie gorsze do warunków wskazanych w ofercie; -terminu wykonania - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej, niemożności skompletowania przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych określonej liczby uczestników szkolenia) oraz pod warunkiem, że zostanie zachowany przeciętny tygodniowy wymiar 30 godzin zegarowych szkolenia; -osób prowadzących szkolenie - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienia niezawinionej utraty uprawnień przez te osoby) oraz pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż doświadczenie i kwalifikacje osoby wymienionej w ofercie i SIWZ; -liczby uczestników - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (w sytuacjach losowych, wystąpienia siły wyższej, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez uczestników szkolenia w trakcie szkolenia i nie kontynuowania przez nich tego szkolenia, nieusprawiedliwione
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie sekretariat, I piętro, pokój nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (I) - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Spawanie stali niestopowych dwiema metodami: TIG-141 i MAG-135.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie dla 10 osób bezrobotnych- jedna grupa kursowa. Co najmniej 180 godzin zegarowych (240 edukacyjnych) plus 2 godziny zegarowe na egzamin państwowy. W dniu egzaminu dopuszcza się zajęcia w wymiarze wyższym niż 6 godzin (zajęcia + egzamin).Liczba dni szkolenia - maksymalnie 34 dni. 7) Miejsce realizacji usługi - dopuszcza się wykonanie usługi w następujący sposób: 1/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne -Lublin, lub 2/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne - na terenie województwa lubelskiego w następujących miejscowościach: Poniatowa lub Bełżyce.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 34.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o    1. Cena - 50
o    2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 25
o    3. Akredytacja - 20
o    4. Certyfikat jakości usług - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Fryzjer z egzaminem czeladniczym.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych - jedna grupa kursowa. co najmniej 210 godzin zegarowych (280 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Liczba dni szkolenia - maksymalnie 40 dni. 7) Miejsce realizacji usługi - dopuszcza się wykonanie usługi w następujący sposób: 1/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne -Lublin, lub 2/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne - na terenie województwa lubelskiego w następujących miejscowościach: Opole Lubelskie lub Poniatowa, lub 3/ Zajęcia teoretyczne- na terenie województwa lubelskiego w następujących miejscowościach: Opole Lubelskie lub Poniatowa, a zajęcia praktyczne w Lublinie.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o    1. Cena - 50
o    2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 35
o    3. Certyfikat jakości usług - 15

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Monter instalacji solarnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych z uprawnieniami SEP do 1 kV.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych - jedna grupa kursowa. Co najmniej 132 godzin zegarowych (176 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Liczba dni szkolenia - maksymalnie 20 dni. Miejsce realizacji usługi - dopuszcza się wykonanie usługi w następujący sposób: 1/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne -Lublin, lub 2/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne - na terenie powiatu opolskiego w następujących miejscowościach: Opole Lubelskie lub Poniatowa.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 83.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 20.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o    1. Cena - 85
o    2. Certyfikat jakości usług - 15

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenie grupowe dla 5 osób bezrobotnych - jedna grupa kursowa. Co najmniej 160 godzin i 30 min. zegarowych ( 214 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Liczba dni szkolenia - maksymalnie 25 dni. Miejsce realizacji usługi - dopuszcza się wykonanie usługi w następujący sposób: 1/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne -Lublin, lub 2/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne - na terenie powiatu opolskiego w następujących miejscowościach: Opole Lubelskie lub Poniatowa.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o    1. Cena - 50
o    2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 35
o    3. Certyfikat jakości usług - 15

Załączniki do pobrania: 2015-08-13 15:46:06 - Opis przedmiotu zamowienia (310.98 kB)
2015-08-13 15:46:33 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (579.63 kB)
2015-08-13 15:46:56 - Załączniki 2-12 (352.50 kB)

Nazwa dokumentu: Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-08-13 15:44:08
Data udostępnienia informacji: 2015-08-13 15:44:08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-13 15:50:11

Wersja do wydruku...

corner   corner