logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


Szkolenie grupowe pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w ramach Programu Regionalnego Ludzie Młodzi

Numer ogłoszenia: 62114 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie, tel. 81 827 73 50, faks 81 827 73 51.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.opole.lubelskie.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie grupowe pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w ramach Programu Regionalnego Ludzie Młodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Regionalnego Ludzie Młodzi. Liczba godzin: co najmniej 100 godzin zegarowych (133 godziny dydaktyczne) łącznie z egzaminem państwowym w części dotyczącej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym (3 godziny zegarowe) przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca wykaże, że posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. Dz. U. z 2015r. poz. 149) w związku z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi szkoleniowe odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. -Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał: 1/ co najmniej 2 szkolenia grupowe, gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (cały zakres programowy tj. Moduł magazynowy + sprzedaż + obsługa kas fiskalnych łącznie z Modułem obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, lub 2/ co najmniej 2 szkolenia grupowe, gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie jednego modułu tj. Moduł magazynowy + sprzedaż + obsługa kas fiskalnych oraz co najmniej 2 szkolenia grupowe gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie jednego modułu tj. Moduł obsługi wózka jezdniowego z wymiana butli gazowych
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • -Wykonawca wykaże, że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej do dysponowania tymi zasobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: - jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym, spełniającą wymagania bhp; - stolikami i krzesłami dla 10 uczestników szkolenia; - 10 kasami fiskalnymi; - 10 zestawami komputerowymi, - 10 czytnikami kart płatniczych, - 10 metkownicami, - co najmniej 3 czytnikami kodów kreskowych; - co najmniej 1 drukarką fiskalną; - tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem; - co najmniej dwoma typami wózków jezdniowych sprawnymi technicznie, w tym jednym wózkiem jezdniowym podnośnikowym, - placem manewrowym do przeprowadzenia szkolenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • - Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie usługi szkoleniowej pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował: co najmniej 2 wykładowcami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć teoretycznych (dodatkowo co najmniej 1 wykładowcą na liście rezerwowej), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają łącznie następujące wymagania: -posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, -posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone dla osób bezrobotnych w zakresie Sprzedawca z obsługą komputera i programów magazynowych lub Magazynier z obsługą wózków jezdniowych lub Obsługa kas fiskalnych) oraz co najmniej 1 instruktorem zajęć praktycznych, (dodatkowo co najmniej 1 instruktorem na liście rezerwowej)- Załącznik nr 6 do SIWZ, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, - posiadają wykształcenie co najmniej średnie techniczne, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie kierowania i obsługi wózków jezdniowych (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone), W wykonaniu przedmiotowego szkolenia muszą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi SIWZ. Wykładowcy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lecz nie spełniają wymogów SIWZ, nie będą brani pod uwagę przez Zamawiającego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. W tym wypadku Zamawiający poprzestaje na ogólnym sformułowaniu warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1/ Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej 2/W przypadku korzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu - pisemne zobowiązanie innych podmiotów (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów, o których mowa w pkt 5, ppkt 5.1, lit. c) SIWZ na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu 3/ Certyfikat jakości usług (jeżeli posiada); 4/ Wzory dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji przez uczestników szkolenia, w tym: zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zgodne ze wzorem zaświadczenia zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 622) oraz suplementu do ww. zaświadczenia zawierającego dane dotyczące okresu szkolenia i zakresu tematycznego szkolenia w świetle Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 667); a także wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego; 5/ Informację dotyczącą zaangażowania Wykonawcy w pozyskiwanie miejsc dla przeszkolonych osób (należy opisać, a po zakończeniu szkolenia udokumentować) 6/ Informację dotyczącą rodzaju dokumentów, które Wykonawca przedłoży na potwierdzenie działalności promocyjnej na rzecz zatrudnienia absolwentów szkolenia (należy opisać, a po zakończeniu szkolenia udokumentować), 7/ Dokument potwierdzający, że program szkolenia został zatwierdzony przez uprawnioną jednostkę nadzorującą, tj. Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny lub inną uprawnioną do zatwierdzenia programu szkolenia w części dotyczącej obsługi wózków jezdniowych 8/Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 55
 • 2 - Doświadczenie w realizacji szkoleń - 35
 • 3 - Certyfikat jakości usług - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy tylko w zakresie dotyczącym: -miejsca szkolenia - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej) oraz pod warunkiem, że nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia a warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą nie gorsze do warunków wskazanych w ofercie; -terminu wykonania - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej, niemożności skompletowania przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych określonej liczby uczestników szkolenia) oraz pod warunkiem, że zostanie zachowany przeciętny tygodniowy wymiar 30 godzin zegarowych szkolenia; -osób prowadzących szkolenie - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienia niezawinionej utraty uprawnień przez te osoby) oraz pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż doświadczenie i kwalifikacje osoby wymienionej w ofercie i SIWZ; -liczby uczestników - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (w sytuacjach losowych, wystąpienia siły wyższej, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez uczestników szkolenia w trakcie szkolenia i nie kontynuowania przez nich tego szkolenia, nieusprawiedliwione przerwanie szkolenia, niemożności skompletowania grupy szkoleniowej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego); -materiałów szkoleniowych przekazywanych nieodpłatnie uczestnikom - pod warunkiem, że zmiana jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej, w przypadku braku w księgarni określonych egzemplarzy książek) oraz pod warunkiem, że nowe materiały przedłożone przez Wykonawcę nie będą gorsze pod względem jakości i treści merytorycznych od materiałów przedstawionych w ofercie a ich cena nie ulegnie zmianie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I

V.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.opole.lubelskie.sisco.info

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie sekretariat, I piętro, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania: 2015-03-19 15:40:23 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (496.31 kB)
2015-03-19 15:40:48 - Załączniki 1 - 10 (236.00 kB)

Nazwa dokumentu: Szkolenie grupowe pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w ramach Programu Regiona
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-03-19 15:37:01
Data udostępnienia informacji: 2015-03-19 15:37:01
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-19 15:41:05

Wersja do wydruku...

corner   corner