logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych
Numer ogłoszenia: 209646 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie, tel. 81 827 73 50, faks 81 827 73 51.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń grupowych dla bezrobotnych w 6 częściach:Część I: Florystyka z elementami carvingu- 1) Liczba godzin: co najmniej 150 godzin zegarowych (200 edukacyjnych) łącznie z egzaminem zewnętrznym. W dniu egzaminu dopuszcza się zajęcia w wymiarze wyższym niż 6 godzin (zajęcia + egzamin). Wymaga się, aby zajęcia w większości miały formę warsztatów i praktycznej nauki. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu aranżacji wyrobów bukieciarskich i florystycznych, dekoracji owoców i warzyw, a także z zakresu obsługi kas fiskalnych. 5) Termin realizacji szkolenia: październik - listopad 2015r. 6) Liczba dni szkolenia - maksymalnie 26 dni. Część II: Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym Liczba godzin: co najmniej 160 godzin i 30 min. zegarowych (214 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy w zawodzie kosmetyczki oraz przygotowanie uczestników szkolenia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczka. 5) Termin realizacji szkolenia: październik - listopad 2015r. 6) Liczba dni szkolenia - maksymalnie 25 dni. Część III: Operator koparko - ładowarki klasa III uprawnień- 1) Liczba godzin: co najmniej 132 godzin zegarowych (176 godzin edukacyjnych) plus min. 4 godziny egzamin. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarki oraz przygotowanie do uzyskania uprawnień państwowych operatora koparko-ładowarki kl. III. 5) Termin realizacji szkolenia: wrzesień - październik 2015r. 6) Liczba dni szkolenia - maksymalnie 22 dni plus 1 dzień na egzamin. Część IV: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych - 1) Liczba godzin: co najmniej 100 godzin zegarowych (133 godziny edukacyjne) łącznie z egzaminem państwowym w części dotyczącej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym (3 godziny zegarowe) przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do pracy na stanowisku magazyniera, nabycie uprawnień do kierowania i obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w tych wózkach. 5) Termin realizacji szkolenia: 15 września - październik 2015r. 6) Liczba dni szkolenia - maksymalnie 25 dni. Część V: Eksploatacja urządzeń instalacji elektroenergetycznych do 1 kV - 1) Liczba godzin: co najmniej 60 godzin zegarowych (80 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem, gdzie na jedną godzinę zegarową przypada 45 min. zajęć dydaktycznych i 15 min. przerwy. Istnieje możliwość kumulowania przerw. Wymaga się, aby zajęcia w większości miały formę warsztatów i praktycznej nauki. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności i uprawnień z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych w Gr.1/E i przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. 5) Termin realizacji szkolenia: październik 2015r. 6) Liczba dni szkolenia - maksymalnie 14 dni. Część VI: Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C i D- 1) Liczba godzin: co najmniej 139 godzin zegarowych (185,33 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem, gdzie na jedną godzinę zegarową przypada 45 min. zajęć dydaktycznych i 15 min. przerwy. Istnieje możliwość kumulowania przerw. Wymaga się, aby zajęcia w większości miały formę warsztatów i praktycznej nauki. 2) Liczba osób: 5 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej odpowiednio dla kategorii prawa jazdy C lub D. 5) Termin realizacji szkolenia: wrzesień - październik 2015r. 6) Liczba dni szkolenia - maksymalnie 26 dni.
II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    - Wykonawca wykaże, że posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    - Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi szkoleniowe odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Dla części I, II, III: - Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 1 szkolenie grupowe, gdzie grupa liczyła co najmniej 10 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Dla części IV: 1/ co najmniej 2 szkolenia grupowe, gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (cały zakres programowy tj. Moduł magazynowy + sprzedaż + obsługa kas fiskalnych łącznie z Modułem obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, lub 2/ co najmniej 2 szkolenia grupowe, gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie jednego modułu tj. Moduł magazynowy + sprzedaż + obsługa kas fiskalnych oraz co najmniej 2 szkolenia grupowe gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie jednego modułu tj. Moduł obsługi wózka jezdniowego z wymiana butli gazowych. Dla części V, VI: - Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 1 szkolenie grupowe, gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla części I 1. Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności: 1)jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym, spełniającą wymagania bhp oraz ochrony PPOŻ; 2)stolikami i krzesłami dla 10 uczestników szkolenia; 3)tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem lub projektorem, 4)dziesięcioma kasami fiskalnymi, z czego min. 3 - innej marki - producenta, 5)podczas zajęć praktycznych zapewni dla każdego uczestnika zajęć odpowiednią ilość materiału florystycznego i do carvingu, która wynika z omawianego zakresu tematycznego. Dla Części II: 1. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1)jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym; 2)stolikami i krzesłami dla 10 uczestników szkolenia; 3)tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć. 4)co najmniej 5 stanowiskami roboczymi w salonie/nach kosmetycznych lub pracowniach kosmetycznych lub innych salach przystosowanych do tych zajęć, 5) wyposażeniem, preparatami i kosmetykami do zajęć praktycznych w ilości umożliwiającej nabycie praktycznych umiejętności w trakcie ćwiczeń, tj. fotel kosmetyczny, fotel do manicure-pedicure, podnóżki do pedicure do oparcia nogi klienta, lampa, lampa UV, pojemniki na preparaty, pojemniki na odpady, środki higieniczne, preparaty kosmetyczne (henna, wazelina, woda utleniona, krople do oczu, bagietka szklana, żele, akryl, lakiery itp.), preparaty upiększająco - pielęgnacyjne (do twarzy, rąk i stóp, kosmetyki do wizażu), preparaty przed i po depilacji woskowej, stolik pomocniczy z urządzeniem do depilacji woskowej rękawiczki jednorazowe (min. 100 sztuk na uczestnika), apteczka, pęseta, sterylizator do narzędzi, pozostałe narzędzia i przybory kosmetyczne, środki higieniczne; Dla Części III: 1. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej do dysponowania tymi zasobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1) jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym; 2)stolikami i krzesłami dla 10 uczestników szkolenia, 3)tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć; 4)parkiem maszynowym wraz z placem manewrowym zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Dla Części IV: 1. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1)jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym; 2)stolikami i krzesłami dla 10 uczestników szkolenia, 3)tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć. 4)10 kasami fiskalnymi; 5)10 zestawami komputerowymi, 6)10 czytnikami kart płatniczych, 7)10 metkownicami, 8)co najmniej 3 czytnikami kodów kreskowych; 9)co najmniej 1 drukarką fiskalną; 10)tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem; 11)co najmniej dwoma typami wózków jezdniowych sprawnymi technicznie, w tym jednym wózkiem jezdniowym podnośnikowym, 12)placem manewrowym do przeprowadzenia szkolenia. Dla Części V: 1. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1)jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym; 2)stolikami i krzesłami dla 10 uczestników szkolenia, 3)tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć; 4)miernikami (cęgowy, do mierzenia poziomu, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, multimetr, induktorowy miernik rezystancji izolacji), wskaźnikami napięcia, wyłącznikami, rozłącznikami, przełącznikami, oprawami oświetleniowymi, przewodami. Dla Części VI: 1. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej do dysponowania tymi zasobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: 1)jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym, spełniającą wymagania bhp; 2)stolikami i krzesłami dla 5 uczestników szkolenia; 3)miejscem przeznaczonym do jazdy w warunkach specjalnych, lub zastępczo Symulatorem Nauki Jazdy na Świadectwo Kwalifikacji Kierowców; 4)pojazdami samochodowymi odpowiednimi do zakresu prowadzonego szkolenia.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Część I-Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie niniejszych usług szkoleniowych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował: co najmniej 2 wykładowcami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć teoretycznych (dodatkowo co najmniej 1 wykładowcą na liście rezerwowej), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają wykształcenie minimum średnie oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych (co najmniej 1 szkolenie poprowadzone i zakończone zawierające wybrane zagadnienia z programu przedmiotowego zamówienia) co najmniej 1 instruktorem, przewidzianymi do prowadzenia zajęć praktycznych (dodatkowo co najmniej 1 instruktorem na liście rezerwowej) - Załącznik nr 6 do SIWZ, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają wykształcenie minimum średnie oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych (co najmniej 1szkolenie poprowadzone i zakończone zawierające wybrane zagadnienia z programu przedmiotowego zamówienia). W wykonaniu przedmiotowego szkolenia muszą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi SIWZ. Wykładowcy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lecz nie spełniają wymogów SIWZ, nie będą brani pod uwagę przez Zamawiającego. Część II-Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie niniejszych usług szkoleniowych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował: co najmniej 2 wykładowcami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć teoretycznych, w tym co najmniej 1 wykładowcą na liście rezerwowej, którzy będą uczestniczyć w prowadzeniu zajęć i spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych co najmniej 1 szkolenie poprowadzone i zakończone dla osób bezrobotnych w zakresie Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym lub min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku nauczyciel przedmiotów obejmujących pod względem merytorycznym zagadnienie z tego zakresu - w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty co najmniej 2 instruktorami zajęć praktycznych, (dodatkowo co najmniej 1 instruktorem na liście rezerwowej)- Załącznik nr 6 do SIWZ, którzy będą uczestniczyć w prowadzeniu zajęć praktycznych oraz spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz tytuł mistrza w zawodzie kosmetyczka, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych (co najmniej 1 szkolenie poprowadzone i zakończone dla osób bezrobotnych w zakresie Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym) lub min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kosmetyczka - w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem złożenia oferty. W wykonaniu przedmiotowego szkolenia muszą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi SIWZ. Wykładowcy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lecz nie spełniają ww. wymogów SIWZ, nie będą brani pod uwagę przez Zamawiającego. Część III-Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie niniejszych usług szkoleniowych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował kadrą dydaktyczną odpowiadającą wytycznym Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, tj.: co najmniej 2 wykładowcami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć teoretycznych, w tym co najmniej 1 wykładowcą na liście rezerwowej, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają wyższe wykształcenie techniczne oraz uprawnienia operatora koparko-ładowarki kl. III, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie operatora koparko-ładowarki (co najmniej 1 szkolenie poprowadzone i zakończone). oraz co najmniej 1 instruktorem zajęć praktycznych, (dodatkowo co najmniej 1 instruktorem na liście rezerwowej)- Załącznik nr 6 do SIWZ, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają co najmniej wykształcenie zawodowe, uprawnienia operatora koparko-ładowarki kl. III,. - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie operatora koparko-ładowarki (co najmniej 1 szkolenie poprowadzone i zakończone). W wykonaniu przedmiotowego szkolenia muszą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi SIWZ. Wykładowcy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lecz nie spełniają ww. wymogów SIWZ, nie będą brani pod uwagę przez Zamawiającego. Część IV-Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie niniejszych usług szkoleniowych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował: co najmniej 2 wykładowcami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć teoretycznych, w tym co najmniej 1 wykładowcą na liście rezerwowej, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają co najmniej średnie wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób bezrobotnych (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone dla osób bezrobotnych w zakresie Sprzedawca z obsługą komputera i programów magazynowych lub Magazynier z obsługą wózków jezdniowych lub Obsługa kas fiskalnych) oraz co najmniej 1 instruktorem zajęć praktycznych, (dodatkowo co najmniej 1 instruktorem na liście rezerwowej)- Załącznik nr 6 do SIWZ, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, - posiadają wykształcenie co najmniej średnie techniczne, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie kierowania i obsługi wózków jezdniowych (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone), W wykonaniu przedmiotowego szkolenia muszą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi SIWZ. Wykładowcy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lecz nie spełniają ww. wymogów SIWZ, nie będą brani pod uwagę przez Zamawiającego. Część V-2. Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie niniejszych usług szkoleniowych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował: co najmniej 2 wykładowcami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć teoretycznych, w tym co najmniej 1 wykładowcą na liście rezerwowej), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają wykształcenie min. średnie kierunkowe, posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1kV (eksploatacja), - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie Eksploatacja urządzeń instalacji elektroenergetycznych do 1 kV (co najmniej 2 szkolenia poprowadzone i zakończone); oraz co najmniej 1 instruktorem zajęć praktycznych, (dodatkowo co najmniej 1 instruktorem na liście rezerwowej)- Załącznik nr 6 do SIWZ, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają wykształcenie min. średnie kierunkowe, posiadają aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1kV (eksploatacja), - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie Eksploatacja urządzeń instalacji elektroenergetycznych do 1 kV (co najmniej 2 szkolenia poprowadzone i zakończone). W wykonaniu przedmiotowego szkolenia muszą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi SIWZ. Wykładowcy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lecz nie spełniają ww. wymogów SIWZ, nie będą brani pod uwagę przez Zamawiającego. Część VI-Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia w szczególności osoby odpowiedzialne za świadczenie niniejszych usług szkoleniowych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Wykonawca potwierdzi spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że będzie dysponował: co najmniej 2 wykładowcami, przewidzianymi do prowadzenia zajęć teoretycznych, w tym co najmniej 1 wykładowcą na liście rezerwowej, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają łącznie następujące wymagania: -osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym - w zakresie zajęć praktycznych - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C i D (co najmniej 2 szkolenia poprowadzone i zakończone); oraz co najmniej 1 instruktorem zajęć praktycznych, (dodatkowo co najmniej 1 instruktorem na liście rezerwowej)- Załącznik nr 6 do SIWZ, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz spełniają łącznie następujące wymagania: - osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, i urządzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2; - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C i D (co najmniej 2 szkolenia poprowadzone i zakończone). W wykonaniu przedmiotowego szkolenia muszą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają powyższe wymogi SIWZ. Wykładowcy wskazani w ofercie przez Wykonawcę, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia lecz nie spełniają ww. wymogów SIWZ, nie będą brani pod uwagę przez Zamawiającego
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca składa oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy. W tym wypadku Zamawiający poprzestaje na ogólnym sformułowaniu warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1/Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, 2/ W przypadku korzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu - pisemne zobowiązanie innych podmiotów (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów, o których mowa w pkt 5, ppkt 5.1, lit. c) SIWZ na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu 3/ Certyfikat jakości usług (jeżeli posiada);4/ Wzory dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji przez uczestników szkolenia, w tym: zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zgodne ze wzorem zaświadczenia zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014, poz. 622) oraz suplement do ww. zaświadczenia zawierającego dane dotyczące okresu szkolenia i zakresu tematycznego szkolenia w świetle Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014, poz. 667); 5/ Dodatkowo dla: - części I Świadectwo lub dyplom lub certyfikat potwierdzające zdobyte podczas szkolenia kwalifikacje zawodowe wydane przez organ egzaminujący; - części II Świadectwo czeladnicze zgodne z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzonych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1117); - części III Książkę operatora maszyn roboczych oraz Świadectwo Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; - części IV Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego; - części V Świadectwo kwalifikacyjne Gr.1/E; - części VI Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy, 6/informację dotyczącą zaangażowania Wykonawcy w pozyskiwanie miejsc dla przeszkolonych osób (należy opisać, a po zakończeniu szkolenia udokumentować) 7/ informację dotyczącą rodzaju dokumentów, które Wykonawca przedłoży na potwierdzenie działalności promocyjnej na rzecz zatrudnienia absolwentów szkolenia (należy opisać, a po zakończeniu szkolenia udokumentować); 8/ Dla Części IV - dokument potwierdzający, że program szkolenia został zatwierdzony przez uprawnioną jednostkę nadzorującą, tj. Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny lub inną uprawnioną do zatwierdzenia programu szkolenia w części dotyczącej obsługi wózków jezdniowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy tylko w zakresie dotyczącym: -miejsca szkolenia - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej) oraz pod warunkiem, że nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia a warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą nie gorsze do warunków wskazanych w ofercie; -terminu wykonania - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej, niemożności skompletowania przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych określonej liczby uczestników szkolenia) oraz pod warunkiem, że zostanie zachowany przeciętny tygodniowy wymiar 30 godzin zegarowych szkolenia; -osób prowadzących szkolenie - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienia niezawinionej utraty uprawnień przez te osoby) oraz pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż doświadczenie i kwalifikacje osoby wymienionej w ofercie i SIWZ; -liczby uczestników - pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (w sytuacjach losowych, wystąpienia siły wyższej, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez uczestników szkolenia w trakcie szkolenia i nie kontynuowania przez nich tego szkolenia, nieusprawiedliwione
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.opole.lubelskie.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie sekretariat, I piętro, pokój nr 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pozakonkursowy pt. Aktywizacja Osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (I) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Florystyka z elementami carvingu.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Liczba godzin: co najmniej 150 godzin zegarowych (200 edukacyjnych) łącznie z egzaminem zewnętrznym. W dniu egzaminu dopuszcza się zajęcia w wymiarze wyższym niż 6 godzin (zajęcia + egzamin). Wymaga się, aby zajęcia w większości miały formę warsztatów i praktycznej nauki. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu aranżacji wyrobów bukieciarskich i florystycznych, dekoracji owoców i warzyw, a także z zakresu obsługi kas fiskalnych. 5) Termin realizacji szkolenia: październik - listopad 2015r..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 26.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o    1. Cena - 50
o    2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 35
o    3. Certyfikat jakości usług - 15

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1/ Liczba godzin: co najmniej 160 godzin i 30 min. zegarowych (214 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy w zawodzie kosmetyczki oraz przygotowanie uczestników szkolenia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie kosmetyczka. 5) Termin realizacji szkolenia: październik - listopad 2015r..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o    1. Cena - 50
o    2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 35
o    3. Certyfikat jakości usług - 15

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Operator koparko - ładowarki klasa III uprawnień.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Liczba godzin: co najmniej 132 godzin zegarowych (176 godzin edukacyjnych) plus min. 4 godziny egzamin. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do pracy na stanowisku operatora koparko-ładowarki oraz przygotowanie do uzyskania uprawnień państwowych operatora koparko-ładowarki kl. III. 5) Termin realizacji szkolenia: wrzesień - październik 2015r..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 23.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o    1. Cena - 50
o    2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 35
o    3. Certyfikat jakości usług - 15

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Liczba godzin: co najmniej 100 godzin zegarowych (133 godziny edukacyjne) łącznie z egzaminem państwowym w części dotyczącej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym (3 godziny zegarowe) przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do pracy na stanowisku magazyniera, nabycie uprawnień do kierowania i obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w tych wózkach. 5) Termin realizacji szkolenia: 15 września - październik 2015r..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 25.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o    1. Cena - 50
o    2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 35
o    3. Certyfikat jakości usług - 15

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Eksploatacja urządzeń instalacji elektroenergetycznych do 1 kV.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Liczba godzin: co najmniej 60 godzin zegarowych (80 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem, gdzie na jedną godzinę zegarową przypada 45 min. zajęć dydaktycznych i 15 min. przerwy. Istnieje możliwość kumulowania przerw. Wymaga się, aby zajęcia w większości miały formę warsztatów i praktycznej nauki. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności i uprawnień z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych w Gr.1/E i przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. 5) Termin realizacji szkolenia: październik 2015r..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o    1. Cena - 50
o    2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 35
o    3. Certyfikat jakości usług - 15

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C i D.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Liczba godzin: co najmniej 139 godzin zegarowych (185,33 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem, gdzie na jedną godzinę zegarową przypada 45 min. zajęć dydaktycznych i 15 min. przerwy. Istnieje możliwość kumulowania przerw. Wymaga się, aby zajęcia w większości miały formę warsztatów i praktycznej nauki. 2) Liczba osób: 5 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej odpowiednio dla kategorii prawa jazdy C lub D. 5) Termin realizacji szkolenia: wrzesień - październik 2015r..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 26.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o    1. Cena - 50
o    2. Doświadczenie w realizacji szkoleń - 35
o    3. Certyfikat jakości usług - 15

Załączniki do pobrania: 2015-08-14 15:18:54 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (574.18 kB)
2015-08-14 15:19:24 - Opis przedmiotu zamowienia (330.90 kB)
2015-08-14 15:19:57 - Załączniki 2-12 (326.50 kB)

Nazwa dokumentu: Szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-08-14 15:14:24
Data udostępnienia informacji: 2015-08-14 15:14:24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-14 15:22:45

Wersja do wydruku...

corner   corner