logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
minus Przetargi
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na usługę szkoleniową pn. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym”
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na usługę szkoleniową pn. „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów sprzedażowych” realizowaną dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powi
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na usługę szkoleniową pn. „Prawo jazdy kat D z B + Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat D” realizowaną dla osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach, zarejest
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na usługę szkoleniową pn. „Prawo jazdy kat D z B + Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat D” realizowaną dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urz
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia
   minus Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Usługa szkoleniowa pn. „Kucharz z egzaminem czeladniczym” realizowana dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia "Cukiernik z egzaminem czeladniczym"
   minus Informacja o udzieleniu zamowienia "Techmolog robót wykończeniowych z egzaminem czeladniczym"
   minus Informacja o udzieleniu zamowienia: "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym"
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia: "Eksploatacja urządzeń instalacji sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej"
   minus Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne -Usługa szkoleniowa „Księgowość małych i średnich firm z obsługą programów komputerowych”
   minus Informacja o udzieleniu zamówienia
   minus Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
   minus Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe
   minus Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
   minus Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Brukarz z egzaminem czeladniczym"
   minus Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Kucharz z egzaminem czeladniczym"
   minus Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Glazurnik z egzaminem czeladniczym"
   minus Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym"
   minus Usługa szkoleniowa: Szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych
A A A


Ogłoszenie nr 315416 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.

Opole Lubelskie: Szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Aktywizacja Osób w wieku 30 lat i więcej w powiecie opolskim (II) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, krajowy numer identyfikacyjny 43120140800000, ul. Stary Rynek  , 24300   Opole Lubelskie, woj. lubelskie, państwo , tel. 81 827 73 50, e-mail luop@praca.gov.pl, faks 81 827 73 51.
Adres strony internetowej (URL): http://pup.opole.lubelskie.sisco.info

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://pup.opole.lubelskie.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
http://pup.opole.lubelskie.sisco.info


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

tak
Powiatowy Urzad Pracy ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelske


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Powiatowy Urzad Pracy ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelske


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie grupowe dla osób bezrobotnych
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
4
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przeprowadzenie szkoleń grupowych dla bezrobotnych w 4 częściach: Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowy. Liczba godzin: co najmniej 100 godzin zegarowych (133 godziny edukacyjne) łącznie z egzaminem państwowym w części dotyczącej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym (3 godziny zegarowe) przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw.Liczba osób: 6 osób, liczba grup kursowych: jedna grupa. Część II:Brukarz z egzaminem czeladniczym. Liczba godzin: co najmniej 201 godzin zegarowych (268 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw.Liczba osób: 10 osób, liczba grup kursowych: jedna grupa Część III:Glazurnik z egzaminem czeladniczym. Liczba godzin co najmniej 201 godzin zegarowych (268 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw.Liczba osób: 10 osób, liczba grup kursowych: jedna grupa. Część IV:Kucharz z egzaminem czeladniczym.Liczba godzin: co najmniej 160 godzin zegarowych i 30 minut (214 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw.Liczba osób: 6 osób, liczba grup kursowych: jedna grupa.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 2


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: o Wykonawca wykaże, że posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawca wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi szkoleniowe odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, w tym Dla części I: 1/ co najmniej 2 szkolenia grupowe, gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (cały zakres programowy, tj. Moduł magazynowy + sprzedaż + obsługa kas fiskalnych łącznie z Modułem obsługi wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz dowodów że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, lub 2/ co najmniej 2 szkolenia grupowe, gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie jednego modułu tj. Moduł magazynowy + sprzedaż + obsługa kas fiskalnych wraz z dowodami że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, oraz - co najmniej 2 szkolenia grupowe gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia w zakresie: modułu tj. Obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z dowodami że zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Dla części II-IV: - co najmniej 1 szkolenie grupowe, gdzie grupa liczyła co najmniej 5 osób, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa te została wykonana wraz z dowodami że została ona wykonana należycie lub jest wykonywana należycie. Wykonawca wykaże osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi szkoleniowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.Dla Części I: co najmniej 1 wykładowcą (na liście podstawowej), który będzie prowadzić zajęcia teoretyczne oraz dodatkowo co najmniej 1 wykładowcą (na liście rezerwowej) którzy spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają co najmniej średnie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe/uprawnienia zgodne z tematyką szkolenia oraz przygotowanie pedagogiczne, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone w zakresie Sprzedawca z obsługą komputera i programów magazynowych lub Magazynier z obsługą wózków jezdniowych lub Obsługa kas fiskalnych)oraz co najmniej 1 instruktorem zajęć praktycznych (na liście podstawowej), który będzie prowadzić zajęcia praktyczne oraz dodatkowo co najmniej 1 instruktorem (na liście rezerwowej) którzy spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, - posiadają wykształcenie co najmniej średnie techniczne, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie kierowania i obsługi wózków jezdniowych (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone).Dla Części II:co najmniej 2 wykładowcami (na liście podstawowej), którzy będą prowadzić zajęcia teoretyczne oraz dodatkowo co najmniej 1 wykładowcą (na liście rezerwowej) którzy spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia oraz przygotowanie pedagogiczne, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone) oraz co najmniej 2 instruktorami zajęć praktycznych (na liście podstawowej), którzy będą prowadzić zajęcia praktyczne oraz dodatkowo co najmniej 1 instruktorem (na liście rezerwowej) którzy spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia –część praktyczna (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone) lub posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku brukarz. Dla Części III: co najmniej 2 wykładowcami (na liście podstawowej), którzy będą prowadzić zajęcia teoretyczne oraz dodatkowo co najmniej 1 wykładowcą (na liście rezerwowej) którzy spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia oraz przygotowanie pedagogiczne, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone) oraz co najmniej 2 instruktorami zajęć praktycznych (na liście podstawowej), którzy będą prowadzić zajęcia praktyczne oraz dodatkowo co najmniej 1 instruktorem (na liście rezerwowej) którzy spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia -część praktyczna (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone) lub posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku glazurnik. Dla Części IV: co najmniej 2 wykładowcami (na liście podstawowej), którzy będą prowadzić zajęcia teoretyczne oraz dodatkowo co najmniej 1 wykładowcą (na liście rezerwowej) którzy spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń grupowych (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone zawierające wybrane zagadnienia z programu przedmiotowego zamówienia) oraz co najmniej 2 instruktorami zajęć praktycznych (na liście podstawowej), którzy będą prowadzić zajęcia praktyczne oraz dodatkowo co najmniej 1 instruktorem (na liście rezerwowej) którzy spełniają łącznie następujące wymagania: - posiadają przygotowanie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia, - posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (co najmniej 3 szkolenia poprowadzone i zakończone w zakresie przygotowywania i obróbki żywności oraz dekoracji potraw) lub posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kucharz. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawca wykaże że będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacją o podstawie prawnej do dysponowania tymi zasobami, w tym: Dla części I: 1) jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym; 2) stolikami i krzesłami dla 6 uczestników szkolenia; 3) 6 kasami fiskalnymi; 4) 6 zestawami komputerowymi lub komputerami przenośnymi z monitorami lub wyświetlaczami w technologii LCD z legalnym oprogramowaniem systemowym i legalnym oprogramowaniem użytkowym, w szczególności programami magazynowych wykorzystywanych w handlu, np. WF Mag, Subiekt z dostępem do Internetu, 5) 6 czytnikami kart płatniczych, 6) 6 metkownicami, 7) co najmniej 3 czytnikami kodów kreskowych; 8) co najmniej 1 drukarką fiskalną; 9) tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć; 10) co najmniej dwoma typami wózków jezdniowych sprawnymi technicznie, w tym jednym wózkiem jezdniowym podnośnikowym, 11) placem manewrowym do przeprowadzenia szkolenia, 12) co najmniej 6 paletami. Dla Części II: 1) na zajęcia teoretyczne - jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym; 2) stolikami i krzesłami dla 10 uczestników szkolenia; 3) tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć, 4) miejscem na przeprowadzenie zajęć praktycznych w firmie zajmującej się usługami brukarskimi lub w zakładzie/przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, 5) narzędziami i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania robót brukarskich. Dla Części III: 1) na zajęcia teoretyczne - jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym; 2) stolikami i krzesłami dla 10 uczestników szkolenia, 3) tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć; 4) narzędziami i sprzętem technicznym dla każdego z 10-ciu uczestników szkolenia, niezbędnym do wykonania robót w zakresie układania glazury i terakoty oraz drobnych prac remontowych. Dla Części IV: 1) jedną salą wykładową przystosowaną do liczby słuchaczy przewidzianych do przeszkolenia, wyposażoną w miejsca siedzące, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP p.poż., dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego oraz zapleczem socjalnym i sanitarnym; 2) stolikami i krzesłami dla 6 uczestników szkolenia, 3) tablicą lub flipchartem z zapasem kartek lub rzutnikiem i ekranem - w zależności od sposobu prowadzenia zajęć. 4) 6 kasami fiskalnymi (co najmniej 3 typów); 5) co najmniej 1 drukarką fiskalną; 6) miejscem na przeprowadzenie zajęć praktycznych, tj. restauracja/lokal/punkt gastronomiczny z wyposażeniem niezbędnym do przygotowywania i obróbki żywności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty/ofert częściowe w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie wpisu Wykonawcy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wykaz wykonanych szkoleń, o których mowa w Rozdziale 5, ust. 5.2, pkt 5.2.2, ppkt 5.2.2.a SIWZ. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia, o których mowa w Rozdziale 5, ust. 5.2, pkt 5.2.2, ppkt 5.2.2b SIWZ. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale 5, ust. 5.2, pkt 5.2.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Informację dotyczącą zaangażowania Wykonawcy w pozyskiwanie miejsc dla przeszkolonych osób (należy opisać, a po zakończeniu szkolenia udokumentować) W przypadku standardów kwalifikacji zawodowych należy podać kod zawodu, z opisu którego wykorzystano informacje, natomiast w przypadku korzystania z modułowych programów szkoleń zawodowych należy podać kod jednostki modułowej

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wzory dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji przez uczestników szkolenia. Dla Części I - Dokument potwierdzający, że program szkolenia został zatwierdzony przez uprawnioną jednostkę nadzorującą, tj. Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny lub inną uprawnioną do zatwierdzenia programu szkolenia w części dotyczącej obsługi wózków jezdniowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

45

doświadczeie w realizacji skoleń

50

certyfikat jakości

5


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
- miejsca szkolenia – pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej) oraz pod warunkiem, że nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia a warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą nie gorsze do warunków wskazanych w ofercie; - terminu wykonania – pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej, niemożności skompletowania przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych określonej liczby uczestników szkolenia) oraz pod warunkiem, że zostanie zachowany przeciętny tygodniowy wymiar 25 godzin zegarowych szkolenia; - osób prowadzących szkolenie – pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienia niezawinionej utraty uprawnień przez te osoby) oraz pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż doświadczenie i kwalifikacje osoby wymienionej w ofercie i SIWZ; - liczby uczestników – pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (w sytuacjach losowych, wystąpienia siły wyższej, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez uczestników szkolenia w trakcie szkolenia i nie kontynuowania przez nich tego szkolenia, nieusprawiedliwione przerwanie szkolenia, niemożności skompletowania grupy szkoleniowej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego); - materiałów szkoleniowych przekazywanych nieodpłatnie uczestnikom – pod warunkiem, że zmiana jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (sytuacje losowe, wystąpienie siły wyższej, w przypadku braku w księgarni określonych egzemplarzy książek) oraz pod warunkiem, że nowe materiały przedłożone przez Wykonawcę nie będą gorsze pod względem jakości i treści merytorycznych od materiałów przedstawionych w ofercie a ich cena nie ulegnie zmianie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/10/2016, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Liczba godzin: co najmniej 100 godzin zegarowych (133 godziny edukacyjne) łącznie z egzaminem państwowym w części dotyczącej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym (3 godziny zegarowe) przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 6 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do pracy na stanowisku magazyniera, nabycie uprawnień do kierowania i obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w tych wózkach. 5) Termin realizacji szkolenia: październik-listopad 2016r. 6) Liczba dni szkolenia - maksymalnie 25 dni. 7) Miejsce realizacji usługi – dopuszcza się wykonanie usługi w następujący sposób: 1/ Zajęcia teoretyczne i praktyczne –Lublin, lub 2/ Zajęcia teoretyczne - na terenie województwa lubelskiego w następujących miejscowościach: Opole Lubelskie lub Poniatowa, a zajęcia praktyczne w Lublinie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 25
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

45

Doswiadczenie w ealizacji szkoleń

50

cetyfikat jakości usłg

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Brukarz z egzaminem czeladniczym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Liczba godzin: co najmniej 201 godzin zegarowych (268 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy w zawodzie brukarz oraz przygotowanie uczestników szkolenia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie brukarz. 5) Termin realizacji szkolenia: październik-listopad 2016r. 6) Liczba dni szkolenia - maksymalnie 35 dni. 7) Miejsce realizacji usługi – dopuszcza się wykonanie usługi w następujący sposób: a/ zajęcia teoretyczne- na terenie powiatu opolskiego w następujących miejscowościach: Opole Lubelskie lub Poniatowa, b) zajęcia praktyczne - na terenie powiatu opolskiego w gminach: Opole Lubelskie lub Poniatowa. W przypadku problemów ze znalezieniem miejsca praktyk na terenie powiatu opolskiego Zamawiający dopuszcza realizację praktyk na terenie Lublina i w przypadku problemów z dotarciem do miejsca tych praktyk na terenie Lublina Wykonawca zapewnia transport. Uczestnicy dojadą z miejsca zamieszkania do Lublina we własnym zakresie
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

45

Doświadczenie w realizacji szkoleń

50

Certyfikat jakości

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: Glazurnik z egzaminem czeladniczym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Liczba godzin co najmniej 201 godzin zegarowych (268 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 10 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania pracy w zawodzie glazurnik oraz przygotowanie uczestników szkolenia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie glazurnik. 5) Termin realizacji szkolenia: październik – listopad 2016r. 6) Liczba dni szkolenia - maksymalnie 35 dni. 7) Miejsce realizacji usługi– dopuszcza się wykonanie usługi w następujący sposób: a/ zajęcia teoretyczne- na terenie powiatu opolskiego w następujących miejscowościach: Opole Lubelskie lub Poniatowa, b) zajęcia praktyczne – miejsce i zakres prac wskaże Zamawiający na terenie powiatu opolskiego w gminach: Opole Lubelskie i Poniatowa. Przed złożeniem ofert Wykonawca zobowiązany jest do oględzin miejsca odbywania zajęć praktycznych w celu oszacowania kosztów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

45

Doświadczenie w realizacji szkoleń

50

Certyfikat jakości

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4    Nazwa: Kucharz z egzaminem czeladniczym

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Liczba godzin: co najmniej 160 godzin zegarowych i 30 minut (214 godzin edukacyjnych) łącznie z egzaminem. Za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Istnieje możliwość kumulowania przerw. 2) Liczba osób: 6 osób. 3) Liczba grup kursowych: jedna grupa. 4) Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętność praktycznych z zakresu technologii kulinarnej, organizacja, prowadzenie punktu gastronomicznego, obsługa konsumenta/klienta, obsługa kas fiskalnych oraz przygotowanie uczestników szkolenia do przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie kucharz. 5) Termin realizacji szkolenia: październik –listopad 2016r. 6) Liczba dni szkolenia - maksymalnie 30 dni. 7) Miejsce realizacji usługi – dopuszcza się wykonanie usługi w następujący sposób: a/ zajęcia teoretyczne- na terenie powiatu opolskiego w następujących miejscowościach: Opole Lubelskie lub Poniatowa, b) zajęcia praktyczne - na terenie powiatu opolskiego w gminach: Opole Lubelskie lub Poniatowa.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

45

Doświadczenie w realizacji szkoleń

50

Certyfikat jakości usług

5

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki do pobrania: 2016-09-29 15:30:58 - specyfikacja (532.12 kB)
2016-09-29 15:31:58 - Opis przedmiotu zamówienia (214.15 kB)
2016-09-29 15:32:59 - Załączniki 2-12 do SIWZ (593.50 kB)

Nazwa dokumentu: Usługa szkoleniowa
Osoba, która wytworzyła informację: Karol Zapalski
Osoba, która odpowiada za treść: Karol Zapalski
Osoba, która wprowadzała dane: Karol Zapalski
Data wytworzenia informacji: 2016-09-29 15:28:32
Data udostępnienia informacji: 2016-09-29 15:28:32
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-29 15:35:11

Wersja do wydruku...

corner   corner