logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Opole Lub.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
minus Dane podstawowe
 AKTUALNOŚCI
minus KOMUNIKATY
minus Komunikat dla rolników
minus Z Unii Europejskiej
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Outplacement nasza szansą
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
minus E-Rejestracja
 PRAWO PRACY
plus Ustawy
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Obsługa petenta
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Struktura Organizacyjna
minus Ogłoszenia, informacje
minus Szkolenia
minus POKL
minus Klasyfikacja zawodów i specjalności
plus Przetargi
A A A


AKTUALNOŚCI > KOMUNIKATY

UWAGA

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tj.: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.” Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
 • przedmiotu sprawy której dotyczy.

Podania nieodpowiadające ww. wymogom pozostawia się bez rozpatrzenia.


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z III naboru wniosków w dniach od 15.02.2016r. do dnia 26.02.2016r. zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z podziałem na poszczególne programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 14 marca 2016 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie:

od dnia 23 lutego 2016 roku do dnia 3 marca 2016 roku

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie, dla których został ustalony II profil pomocy, w szczególności osoby:

 • powyżej 50 roku życia
 • w wieku 30-50 lat zamieszkujące tereny wiejskie
 • do 30 roku życia
 • niepełnosprawne
 • bezrobotne a jednocześnie prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl.

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


UWAGA! Pracodawcy korzystający z organizacji staży w ramach bonu stażowego

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w związku z kończącym się okresem rozliczeniowym prosi pracodawców korzystających w 2015 roku z organizacji staży w ramach bonu stażowego, na podstawie art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) o składanie Wniosku o wypłatę premii w związku z 6-miesięcznym zatrudnieniem osoby bezrobotnej po odbyciu stażu w ramach bonu stażowego (wniosek do pobrania).

Wnioski należy składać w sekretariacie PUP w Opolu Lubelskim lub w pokoju nr 6.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację stażu

od dnia 15 lutego 2016r. do dnia 26 lutego 2016r.

Na staż kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie, dla których został ustalony II profil pomocy, w szczególności osoby:

 • powyżej 50 roku życia
 • w wieku 30-50 lat zamieszkujące tereny wiejskie
 • do 30 roku życia
 • niepełnosprawne
 • bezrobotne a jednocześnie prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych

W ramach naboru realizowane będą staże 6 miesięczne.

Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie stażysty bezpośrednio po zakończeniu stażu.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu (kryteria oceny) dostępne są w siedzibie urzędu w pok. nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 12 lutego 2016 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza pracodawców z powiatu opolskiego* do składania Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w terminie

od dnia 26 stycznia 2016r. do 31 marca 2016r.

Przyznane środki KFS można przeznaczyć na następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

100% kosztów kształcenia ustawicznego przy zatrudnieniu mniej niż 10 pracowników, natomiast w przypadku pozostałych firm 80% kosztów kształcenia ustawicznego. Koszty kształcenia nie mogą przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

Priorytety Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2016:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczegółowym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć:

 • osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim – sekretariat, pokój nr 7,
 • drogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie lub
 • elektronicznie na adres-mail: luop (at) praca (kropka) gov (kropka) pl (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego).

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia ich złożenia, do limitu wysokości posiadanych na ten cel środków finansowych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków zostaną zawarte z pracodawcami umowy o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy są dostępne w siedzibie urzędu w pok. nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl

*siedziba lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu opolskiego


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z I naboru wniosków w dniach od 15.12.2015r. do dnia 08.01.2016r. zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z podziałem na poszczególne programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim


Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2016 rok oraz priorytety ich wydatkowania.

Priorytety Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2016:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczegółowym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Po otrzymaniu limitu środków na finansowanie zadań realizowanych w ramach KFS Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłosi na swojej stronie internetowej i na tablicach informacyjnych w swojej siedzibie i w oddziale nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację stażu

od dnia 13 stycznia 2016r. do dnia 29 stycznia 2016r.

Na staż kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie, dla których został ustalony II profil pomocy, w szczególności:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby w wieku 30-50 lat zamieszkujące tereny wiejskie
 • osoby do 30 roku życia
 • osoby niepełnosprawne

W ramach naboru realizowane będą staże 6 miesięczne

Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie stażysty bezpośrednio po zakończeniu stażu.

 

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu (kryteria oceny) dostępne są w siedzibie urzędu w pok. nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach RPO WL w terminie:

od dnia 13 stycznia 2016 roku do dnia 26 stycznia 2016 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia w tym:

 1. bezrobotni zarejestrowani w tutejszym urzędzie ( dla których został ustalony II profil pomocy), należący co najmniej do jednej z następujących grup:
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
 2. bezrobotni zarejestrowani w tutejszym urzędzie a jednocześnie prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych ( dla których został ustalony II profil pomocy), należący co najmniej do jednej z następujących grup:
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl.

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Programu Regionalnego „Aktywizacja Zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat zamieszkałych na terenach wiejskich” w terminie:

od dnia 13 stycznia 2016 roku do dnia 26 stycznia 2016 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat zamieszkałe na terenach wiejskich, dla których został ustalony II profil pomocy.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl.

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków z Programu Regionalnego ’’Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich’’ w terminie:

od dnia 13 stycznia 2016 roku do dnia 26 stycznia 2016 roku

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie z terenów wiejskich, dla których został ustalony II profil pomocy.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl.

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy

od dnia 15 grudnia 2015r. do dnia 8 stycznia 2016r.

Na staż kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie, dla których został ustalony II profil pomocy

W ramach programu realizowane będą staże 6 miesięczne

Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie stażysty bezpośrednio po zakończeniu stażu.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu (kryteria oceny) dostępne są w siedzibie urzędu w pok. nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 15 grudnia do dnia 15 stycznia 2016 r. r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w terminie:

od dnia 16 do 20 listopada 2015 roku

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie, dla których został ustalony II profil pomocy.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Informacja o wyniku naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

Stanowisko pracy:

Specjalista ds. programów – stażysta realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

Specjalista ds. programów – stażysta realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 została wybrana Pani Anna Kamieniarz zam. Nowe Komaszyce 30.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Ww. osoba spełnia wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze.


Opole Lub. dn.23.10.2015r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim o naborze na stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej: stanowisko ds. programów Oddział w Poniatowej

z dnia 16.09.2015r. wezwanych na rozmowę kwalifikacyjną na dzień 29.10.2015r.

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Planowana godzina rozmowy
1 Katarzyna Szczucka Chodel 9.00
2 Edyta Kołtun Ożarów Pierwszy 9.30
3 Anna Kamieniarz Nowe Komaszyce 10.00
4 Joanna Szykuła Poniatowa 10.30

II TURA wyników z III naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w wieku 30 - 50 lat ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „Rezerwy Ministra” zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktówKOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy w terminie

od dnia 19 października 2015 roku do dnia 23 października 2015 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup w tym:

 • w wieku do 30 roku życia,
 • w wieku powyżej 50 roku życia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • niepełnosprawne,
 • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko - niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.

Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.I TURA wyników z III naboru wniosków o zorganizowanie stażu w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z „Rezerwy Ministra” w dniach od 24.08.2015r. do dnia 04.09.2015r. zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


Zestawienie złożonych wniosków w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych


Opole Lubelskie dn.16.09.2015r.

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM

UL. STARY RYNEK NR 14-16 24 - 300 OPOLE LUBELSKIE

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Specjalista ds. programów – stażysta (jeden etat) w wymiarze : pełny etat

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim

w Centrum Aktywizacji Zawodowej :stanowisko ds. programów

Oddział w Poniatowej

 

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM :

1.Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią,

e)wykształcenie : wyższe – studia magisterskie,

f)wiedza z zakresu :

*przepisów ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j.: Dz.U. z 2015r. poz.149 z późn. zm.),

*przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz.667),

*przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. : Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.),

*przepisów ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. : Dz.U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.),

*przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz.1182 z późn.zm.),

* Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego - Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe :

a) znajomość lokalnego rynku pracy,

b) wiedza na temat bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,

c)biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów użytkowych : WORD i EXCEL i korzystania z internetu,

d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

II.ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU :

a) realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

b)przygotowywanie wniosków płatniczych, zmian do wniosku aplikacyjnego oraz sporządzanie sprawozdawczości z realizacji programu,

c) koordynacja w zakresie prawidłowego przebiegu i realizacji programu,

d) promocja ww. projektu,

e)prowadzenie rozliczeń opracowanego projektu, prowadzenie analiz okresowych skuteczności projektu, monitoring projektu oraz ocena jego efektywności,

III. WYMAGANE DOKUMENTY :

a) życiorys (CV) – z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

b) list motywacyjny - z własnoręcznym, czytelnym podpisem,

c)kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

d)kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności ( np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach – w przypadku ich posiadania),

e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

h)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

i)oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym w tym przy obsłudze monitorów ekranowych,

j)ewentualne referencje.

IV. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim – sekretariat (pok.7) lub pocztą na adres urzędu : Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14 – 16 24-300 Opole Lubelskie w zabezpieczonej przed otwarciem w kopercie z dopiskiem : „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista ds. programów - stażysta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej”.

V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia : 28.09.2015r. włącznie do godz.15.00, ( decyduje data faktycznego wpływu do PUP w Opolu Lubelskim).

VI. INFORMACJE O ISTOTNYCH WARUNKACH PRACY:

1) Miejsce pracy : Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14-16, Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej.

2) Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień.

3) Z wyłonionym kandydatem będzie podpisana umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy. Jeżeli wybrany kandydat podejmuje po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE OGŁOSZENIE :

1.Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim :

- po upływie wyżej określonego terminu,

- przygotowane niezgodnie z ww. opisem,

- niekompletne

nie będą rozpatrywane w procedurze naboru.

2.Wyłącza się możliwość przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262 z późn. zm.).

3.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze PUP w Opolu Lubelskim przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora PUP, wg procedury :

a) weryfikacja złożonych dokumentów pod względem kompletności i spełniania wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,

b) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymagania formalne lub dodatkowo w przypadku dużej liczby kandydatów test kompetencyjny.

4.Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego PUP wraz z informacją o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych.

5.Osoby, których dokumenty zostaną odrzucone nie będą o tym fakcie powiadamiane. Złożone dokumenty będą wydawane na wniosek zainteresowanego.

6.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.opole.lubelskie.sisco.info oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14 -16.

7.Prowadzący nabór – Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. programów - stażysta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej.

8. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zastrzega również sobie prawo w sytuacji wyłonienia kandydata na ww. wolne stanowisko urzędnicze do nie zatrudnienia tego kandydata.

9.W miesiącu sierpniu 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

10.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (81) 827 73 50.


Lista rankingowa  wniosków o przyznanie bezrobotnemu  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy

od dnia 14 września 2015 roku do dnia 25 września 2015 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


III TURA wyników z I naboru wniosków o zorganizowanie stażu prowadzonego  od dnia 01.07.2015r. w ramach  Funduszu Pracy z „rezerwy ministra” na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 30 – 50 lat zakwalifikowanych do realizacji


javascript:void(0)

 

Lista wniosków o zorganizowanie stażu z I naboru wniosków w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze środków FP pozyskanych z „Rezerwy Ministra” w dniach od 03.08.2015r. do dnia 14.08.2015r zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów

 
Lista wniosków o zorganizowanie stażu z III naboru wniosków w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020” w dniach od 22.07.2015r. do dnia 31.07.2015r zakwalifikowanych do realizacji


II TURA wyników z I naboru wniosków o zorganizowanie stażu prowadzonego  od dnia 01.07.2015r. w ramach  Funduszu Pracy z „rezerwy ministra” na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 30 – 50 lat zakwalifikowanych do realizacji


Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014-2020" złożonych przez pracodawców w dniach 01.07. 2015 - 15.07.2015KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację stażu ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

w wieku 30 - 50 lat.

od dnia 15 lipca 2015r. do dnia 24 lipca 2015r.

W ramach programu realizowane będą staże 6 miesięczne

W związku z wymaganą przez ww. program wysoką efektywność zatrudnieniową preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie stażysty bezpośrednio po zakończeniu stażu.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz nowe zasady organizacji stażu (kryteria oceny) dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


 I Tura wyników z I naboru wniozsków o zorganizaowanie stażu prowadzonego od dnia 01.07.2015 w ramach Funduszu Pracy z "rezerwy ministra" na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 30-50 lat zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów  


 


 

Lista wniosków o zorganizowanie stażu z III naboru wniosków w ramach "Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020" w dniach od 19.06.2015r. do dnia 22.06.2015r zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór wniosków o organizację stażu ze środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

w wieku 30-50 lat

od dnia 22 czerwca 2015r. do dnia 10 lipca 2015r.

W ramach programu realizowane będą staże 6 miesięczne

W związku z wymaganą przez ww. program wysoką efektywnością zatrudnieniową preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie stażysty bezpośrednio po zakończeniu stażu.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz nowe zasady organizacji stażu (kryteria oceny) dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.plIII TURA wyników z II naboru wniosków o zorganizowanie stażu prowadzonego od dnia 05.05.2015r. w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020”


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 15 czerwca do dnia 26 czerwca 2015 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


Lista rankingowa  wniosków o przyznanie bezrobotnemu  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach  projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z II naboru od dnia 05.05.2015r. II TURY przekazanych do realizacji wniosków w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020”   zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z naboru wniosków w ramach  Funduszu Pracy z „rezerwy ministra” na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z art.49 zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z naboru wniosków w ramach  Funduszu Pracy z "rezerwy ministra" na aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z art.49 zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z naboru wniosków w ramach  Funduszu Pracy z "rezerwy ministra" na aktywizację zawodową osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


I TURA wyników z II naboru wniosków o zorganizowanie stażu prowadzonego od dnia 05.05.2015r. w ramach "Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020"


Informacja o wyniku naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

Stanowiska pracy:

1) Specjalista ds. programów – stażysta

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2) Specjalista ds. programów – stażysta

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska:

Specjalista ds. programów – stażysta realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 została wybrana Pani Anna Abczak zam. Dobre.

Specjalista ds. programów – stażysta realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 została wybrana Pani Karolina Siudem zam. Chruślina.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Ww. osoby spełniają wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się bardzo dobrą znajomością przepisów ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w terminie:

od dnia 12 maja 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych oraz Wnioski o refundację dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z I naboru wniosków w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020” w dniach od 15.04.2015r. do dnia 24.04.2015r zakwalifikowanych do realizacji w wyniku oceny me-rytorycznej


Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi” złożonych przez pracodawców, którzy zorganizują staż w swoich firmach dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. zamieszkujących tereny wiejskie powiatu opolskiego


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 w terminie:

od dnia 05 maja 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby w wieku do 29 roku życia – osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, zarejestrowane jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy w terminie:

od dnia 5 maja 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie:

od dnia 05 maja 2015 roku do dnia 18 maja 2015 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 05 maja do dnia 18 maja 2015 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie:

od dnia 05 maja 2015r. do dnia 22 maja 2015r.

na staż kierowane będą w szczególności osoby:

 • długotrwale bezrobotne
 • bezrobotne powyżej 50 roku życia

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Staże będą organizowane na okres 6 miesięcy

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim. Preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie stażysty bezpośrednio po zakończeniu stażu.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu dla osób bezrobotnych z projektu pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opolskim (I) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 w terminie:

od dnia 05 maja 2015r. do dnia 26 maja 2015r.

Nabór dotyczy organizacji staży wyłącznie dla osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia - osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, zarejestrowane jako osoby bezrobotne (dla których został ustalony II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

W ramach programu PO WER realizowane będą staże 6 miesięczne

W związku z wymaganą przez ww. program wysoką efektywnością zatrudnieniową preferowane będą wnioski pracodawców, którzy deklarują zatrudnienie stażysty bezpośrednio po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą pod-legały ocenie. Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz nowe zasady organizacji stażu (kryteria oceny) dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


Informacja o wyniku naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

Stanowisko pracy

Referent ds. rejestracji

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referent ds. rejestracji została wybrana Pani Małgorzata Dyrla zam. Karczmiska.

UZASADNIENIE

dokonanego wyboru

Pani Małgorzata Dyrla w największym stopniu spełnia wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów ustaw wymienionych w ogłoszeniu o naborze.
Posiada wykształcenie wyższe o kierunku administracja.

Pani Małgorzata Dyrla spełnia wymagania i posiada wiadomości kwalifikujące do zatrudnienia na tym stanowisku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza Pracodawców zainteresowanych organizacją stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do składania wniosków

Od dnia 27 kwietnia 2015r. do wyczerpania dostępnego limitu środków

Wnioski o organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej dostępne są w siedzibie urzędu w pokoju Nr 6A oraz Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1Opole Lub. dn.15.04.2015r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu
Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim
o naborze na stanowiska urzędnicze
Specjalista ds. programów - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej: stanowisko ds. programów Oddział w Poniatowej

z dnia 16.02.2015r.
wezwanych na rozmowę kwalifikacyjną
na dzień 29.04.2015r.

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Planowana godzina rozmowy
1 Anna Abczak Dobre 9.00
2 Paulina Dubil - Nalepa Chodel 9.20
3 Sylwia Szejka Poniatowa 9.40
4 Paulina Adamczyk Niezdów 10.00
5 Anna Duda Obliźniak 10.20
6 Karolina Siudem Chruślina 10.40
7 Katarzyna Jurak Skoków 11.30
8 Edyta Kołtun Ożarów Pierwszy 11.50
9 Dominika Skabara Kowala Pierwsza 12.10

Opole Lub. dn.14.04.2015r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
określone w ogłoszeniu
Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim
o naborze na stanowisko urzędnicze Referent ds. rejestracji w Dziale ds. Ewidencji i Świadczeń z dnia 16.03.2015r.

wezwanych na rozmowę kwalifikacyjną
na dzień 23.04.2015r.

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Planowana
godzina rozmowy
1 Aneta Zawadzka Opole Lubelskie 8.00
2 Maciej Janoszczyk Wólka Kolczyńska 8.20
3 Martyna Ślązak Poniatowa 8.40
4 Justyna Nowacka Poniatowa 9.00
5 Barbara Walęcik Wrzelów 9.20
6 Sylwia Szejka Poniatowa 9.40
7 Milena Nawrot Poniatowa 10.00
8 Magdalena Chęć Kraczewice Prywatne 10.20
9 Grażyna Chrzanowska Poniatowa 10.40
10 Katarzyna Jurak Skoków 11.30
11 Małgorzata Michalak Poniatowa 11.50
12 Mariola Janik Chodel 12.10
13 Marlena Piątek Kluczkowice Osiedle 12.30
14 Aleksandra Chudzik Kowala Druga 12.50
15 Grzegorz Woźniak Poniatowa 13.10
16 Anna Abczak Dobre 13.30
17 Katarzyna Materek Grabówka 13.50
18 Małgorzata Dyrla Karczmiska 14.10

KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odbywać się będzie w terminie:

od dnia 14 kwietnia 2015 roku do dnia 28 kwietnia 2015 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w terminie:

od dnia 14 kwietnia 2015 roku do dnia 28 kwietnia 2015 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych oraz Wnioski o refundację dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 13 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2015 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach Programu Regionalnego „LUDZIE MŁODZI” w terminie:

od dnia 13 kwietnia 2015r. do dnia 24 kwietnia 2015r.

Do składania wniosków w ramach tego naboru zapraszamy wyłącznie pracodawców, którzy:

 • zamierzają zatrudnić w ramach prac interwencyjnych osoby bezrobotne, w szczególności kobiety do 30 r.ż., zamieszkujące na terenach wiejskich powiatu opolskiego,
 • po zakończeniu okresu refundacji tj. 6 miesięcy zatrudnią ww. osobę na okres minimum 4 miesiące.

Pracodawca w ramach Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi” będzie otrzymywał miesięcznie refundację w kwocie 820,00 zł miesięcznie + składki ZUS od kwoty refundacji. Jest to kwota wyższa niż dotychczas refundowana przez urząd w ramach podpisanych umów z Pracodawcami.

Wnioski złożone w ramach Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi” nie podlegają ocenie w oparciu o Regulamin organizowania prac interwencyjnych obowiązujący w PUP w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


Lista rankingowa wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


Zestawienie złożonych wniosków w sprawie udzielenia refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza do składania Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w wieku 45 lat i więcej w terminie:

od dnia 17 marca 2015r. do 30 czerwca 2015r.

W 2015r. na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim dysponuje limitem w wysokości 260 000,00 zł. W przypadku wyczerpania środków na realizację działań w ramach KFS nabór wniosków zostanie wstrzymany.

Przyznane środki KFS można przeznaczyć na następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

100% kosztów kształcenia ustawicznego przy zatrudnieniu mniej niż 10 pracowników, natomiast w przypadku pozostałych firm 80% kosztów kształcenia ustawicznego. Koszty kształcenia nie mogą przekraczać 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć:

Wnioski pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej są dostępne w siedzibie urzędu w pok. nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


Opole Lubelskie dn. 16.03.2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM

UL. STARY RYNEK NR 14-16 24-300 OPOLE LUBELSKIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent ds. rejestracji (1 etat) w wymiarze: pełny etat

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim

w Dziale ds. Ewidencji i Świadczeń

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

II.ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

IV. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim – sekretariat (pok.7) lub pocztą na adres urzędu : Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14 – 16 24-300 Opole Lubelskie w zabezpieczonej przed otwarciem w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze : referent ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Dziale ds. Ewidencji i Świadczeń”.

V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia: 26.03.2015r. włącznie do godz.15.00, (decyduje data faktycznego wpływu do PUP w Opolu Lubelskim).

VI. INFORMACJE O ISTOTNYCH WARUNKACH PRACY:

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE OGŁOSZENIE:


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach Programu Regionalnego „LUDZIE MŁODZI” w terminie:

od dnia 09 marca 2015r. do dnia 20 marca 2015r.

Do składania wniosków w ramach tego naboru zapraszamy wyłącznie pracodawców, którzy:

Pracodawca w ramach Programu Regionalnego „ Ludzie Młodzi” będzie otrzymywał miesięcznie refundację w kwocie 820,00 zł miesięcznie + składki ZUS od kwoty refundacji. Jest to kwota wyższa niż dotychczas refundowana przez urząd w ramach podpisanych umów z Pracodawcami.

Wnioski złożone w ramach Programu Regionalnego „ Ludzie Młodzi” nie podlegają ocenie w oparciu o Regulamin organizowania prac interwencyjnych obowiązujący w PUP w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z II naboru wniosków w ramach  Funduszu Pracy w dniach od 04.02.2015r. do dnia 16.02.2015r zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z II naboru wniosków w ramach "Programu aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia" ze środków FP pozyskanych z "rezerwy ministra" w dniach od 04.02.2015r. do dnia 16.02.2015r zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego "Ludzie Młodzi" złożonych przez pracodawców, którzy zorganizują staż w swoich firmach dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. zamieszkujących tereny wiejskie powiatu opolskiego


POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM
UL. STARY RYNEK NR 14-16 24-300 OPOLE LUBELSKIE

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
Specjalista ds. programów – stażysta (dwa etaty) w wymiarze: pełny etat
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
w Centrum Aktywizacji Zawodowej: stanowisko ds. programów Oddział w Poniatowej

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

II.ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

IV. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim – sekretariat (pok.7) lub pocztą na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14 – 16 24-300 Opole Lubelskie w zabezpieczonej przed otwarciem w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista ds. programów - stażysta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Centrum Aktywizacji Zawodowej, stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej”.

V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia: 27.02.2015r. włącznie do godz.15.00, (decyduje data faktycznego wpływu do PUP w Opolu Lubelskim).

VI. INFORMACJE O ISTOTNYCH WARUNKACH PRACY:

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE OGŁOSZENIE:

nie będą rozpatrywane w procedurze naboru.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie

od dnia 04 lutego 2015r. do dnia 16 lutego 2015r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych co najmniej 40 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres do 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie:

od dnia 4 lutego 2015 roku do dnia 18 lutego 2015 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi” w terminie:

od dnia 4 lutego 2015 roku do dnia 18 lutego 2015 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Lista wniosków o zorganizowanie stażu z I naboru wniosków w ramach  Funduszu Pracy w dniach od 05.01.2015r. do dnia 16.01.2015r zakwalifikowanych do realizacji  w wyniku oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów


Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu Regionalnego "Ludzie Młodzi" złożonych przez pracodawców, którzy zorganizują staż w swoich firmach dla osób bezrobotnych do 30 r.ż. zamieszkujących tereny wiejskie powiatu opolskiego


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 15 stycznia do dnia 26 stycznia 2015 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie

od dnia 05 stycznia 2015r. do dnia 16 stycznia 2015r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych co najmniej 40 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres do 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej: www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 09.12.2014 roku do dnia 12.12.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” oraz ze środków Funduszu Pracy odbywać się będzie w terminie:

od dnia 09.12.2014 roku do dnia 12.12.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie "Człowiek najlepsza - inwestycja" w szczególności:

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Wyniki naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 01.12.2014 roku do dnia 04.12.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 01.12.2014 roku do dnia 04.12.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI:

zarejestrowani w tutejszym urzędzie, którzy dotychczas nie brali udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie

od dnia 13.11.2014 roku  do dnia 20.11.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

- poniżej 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- z terenów wiejskich.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13,  w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej
http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie:

od dnia 13 listopada 2014 roku  do dnia 20 listopada 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.
Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim  pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne,  w szczególności:
- poniżej 30 roku życia
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- niepełnosprawne,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” w terminie:

od dnia 13 listopada 2014 roku  do dnia 20 listopada 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.
Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim  pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:
- poniżej 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- z terenów wiejskich.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej
www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 13.11.2014 roku  do dnia 20.11.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI:

- poniżej 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- z terenów wiejskich

zarejestrowani w tutejszym urzędzie, którzy dotychczas nie brali udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13,  w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej:
http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej: "Spawanie stali niestopowych dwiema metodami: TIG i MAG"


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem Nr 11/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim z dnia 03 kwietnia 2014r.

dzień 10 listopada 2014r. (poniedziałek)

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim jest dniem wolnym od pracy dla pracowników ww urzędu przysługujący za dzień 01 listopada 2014r.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 30.10.2014 roku do dnia 12.11.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI:

zarejestrowani w tutejszym urzędzie, którzy dotychczas nie brali udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywać się będzie w terminie

od dnia 30.10.2014 roku do dnia 12.11.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym urzędzie,

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 30.10.2014 roku do dnia 12.11.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Lista rankingowa Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór 
Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

 w terminie:

od dnia 20 października 2014 roku  do dnia 31 października 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.
Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.


Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim  pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne,  w szczególności:
- poniżej 30 roku życia 
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- niepełnosprawne,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej
 www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór 
Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja”

 w terminie:

od dnia 20 października 2014 roku  do dnia 31 października 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.
Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim  pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:
- poniżej 25 roku życia 
- powyżej 50 roku życia,
- długotrwale bezrobotne,
- z terenów wiejskich.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym 
w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4
oraz na stronie internetowej
 www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Ogłoszenie o wyniku przetargo nieograniczonego na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminala płatniczego, komputera oraz programów sprzedażowych" 

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Program Aktywizacja i Integracja


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Opole Lubelskie dn.19.09.2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU LUBELSKIM
UL. STARY RYNEK NR 14-16 24-300 OPOLE LUBELSKIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. programów - stażysta
w ramach projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do efektywności działań urzędu" realizowanego w okresie od 01.11.2014r. do 30.06.2015r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim
w Centrum Aktywizacji Zawodowej
samodzielne stanowisko ds. programów
Oddział w Poniatowej
w wymiarze: pełny etat

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

II.ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU:

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

IV. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim - sekretariat (pok.7) lub pocztą na adres urzędu : Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ul. Stary Rynek nr 14 - 16 24-300 Opole Lubelskie w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze : Specjalista ds. programów - stażysta w ramach projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do efektywności działań urzędu" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim w Centrum Aktywizacji Zawodowej, samodzielne stanowisko ds. programów - Oddział w Poniatowej".

V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia: 29.09.2014r. włącznie do godz.15.00.

VI. INFORMACJE O ISTOTNYCH WARUNKACH PRACY:

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE OGŁOSZENIE:

nie będą rozpatrywane w procedurze naboru.


Informacja o wyniku naboru

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

Stanowisko pracy

Doradca zawodowy - stażysta

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta została wybrana Pani Róża Łyjak - Topolska zam. Poniatowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Róża Łyjak - Topolska spełnia wymagania formalne. Posiada wykształcenie wyższe o kierunku psychologia. Podczas postępowania konkursowego - rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego.


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PAI (PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA).

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 674 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji, której zadaniem będzie merytoryczna ocena ofert złożonych w przedmiotowym konkursie. Kandydaci będą uczestniczyć w pracach komisji konkursowej jako przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące zaproszenia:


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z IV naboru wniosków w ramach  Funduszu Pracy w dniach od 25.08.2014r. do dnia 03.09.2014r


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie

od dnia 03.09.2014 roku do dnia 15.09.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI:

zarejestrowani w tutejszym urzędzie, którzy dotychczas nie brali udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja”.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej

http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że nabór Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” odbywać się będzie w terminie:

od dnia 03.09.2014 roku do dnia 15.09.2014 roku

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą składać BEZROBOTNE KOBIETY zarejestrowane w tutejszym urzędzie, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

Wnioski o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 13, w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 oraz na stronie internetowej

http://pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie:

od dnia 05 sierpnia 2014 roku do dnia 18 sierpnia 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 "Człowiek - najlepsza inwestycja" w terminie:

od dnia 5 sierpnia 2014 roku do dnia 18 sierpnia 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie "Człowiek najlepsza - inwestycja" w szczególności:

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Lista rankingowa Wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników w wieku 45 lat i więcej w terminie

od dnia 28 sierpnia 2014r. do 30 października 2014r.

W 2014r. na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim dysponuje limitem w wysokości 90 000,00zł. W przypadku wyczerpania środków na realizację działań w ramach KFS nabór wniosków zostanie wstrzymany.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą finansowane następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

Zapraszamy pracodawców z powiatu opolskiego do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego na kształcenia ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku co najmniej 45 lat wraz z załącznikami:

Wnioski pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej są dostępne w siedzibie urzędu w pok. nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl

Podstawa prawna:


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z V naboru wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach od 07.08.2014r. do dnia 22.08.2014r


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych w terminie

od dnia 25 sierpnia 2014r. do dnia 03 września 2014r.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych maksymalnie 9 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 6 miesięcy.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - PAI

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz. 674 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

Celem PAI jest pomoc osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej oraz integracji życiowej i społecznej. Program PAI składa się z dwóch bloków działań - blok aktywizacja zawodowa (wykonywanie prac społecznie użytecznych) i blok integracja społeczna. Działania w zakresie integracji społecznej mają na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników.

Uczestnikami Programu będą osoby bezrobotne, dla których został ustalony III profil pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Realizacja działań w ramach bloku integracji społecznej będzie powierzona, wyłonionemu w ogłoszonym na zasadach określonych w przepisach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, konkursie ofert na realizację działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja, w 2014 r. podmiotowi prowadzącemu działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o konkursie

Oświadczenie oferenta

Karta oceny zadania

Oferta realizacji zadania


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację prac interwencyjnych, który odbywać się będzie w terminie:

od dnia 21 sierpnia do dnia 3 września 2014 r.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin organizowania prac interwencyjnych oraz Wnioski o organizację prac interwencyjnych dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 13, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 lub 4 oraz na stronie internetowej www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że zostaje przedłużony termin naboru Wniosków o organizację stażu w ramach projektu "Człowiek najlepsza inwestycja" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL w terminie do dnia 22 sierpnia 2014r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowani w pierwszej kolejności:

Z posiedzenia Komisji zostanie wybrane 8 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 3 miesięcy bez możliwości przedłużenia.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o organizację stażu w ramach projektu „Człowiek najlepsza inwestycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL w terminie:

od dnia 07 sierpnia 2014r. do dnia 18 sierpnia 2014r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowane osoby długotrwale bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich.

Z posiedzenia Komisji zostanie wybrane 8 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 3 miesięcy bez możliwości przedłużenia.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:

www.pupopolelubelskie.pl


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w związku z realizacją projektu w ramach POKL 6.1.3 „Człowiek – najlepsza inwestycja” w terminie:

od dnia 5 sierpnia 2014 roku do dnia 18 sierpnia 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

W ramach zawartych umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy kierowane do pracy będą osoby bezrobotne, które dotychczas nie brały udziału w projekcie „Człowiek najlepsza – inwestycja” w szczególności:

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


KOMUNIKAT

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim ogłasza nabór Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie:

od dnia 5 sierpnia 2014 roku do dnia 18 sierpnia 2014 roku.

Wnioski złożone w terminie innym niż określone w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem refundacji.

Wnioski o refundację należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim pokój nr 7 lub w Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju nr 4.

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dostępne są w siedzibie urzędu pokój Nr 2, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pokoju Nr 1 lub Nr 4 oraz na stronie internetowej

www.pupopolelubelskie.pl

W przypadku, gdy ilość wniosków, które otrzymają ocenę pozytywną będzie większa niż ilość środków finansowych przyznanych na ten cel, do realizacji zostaną przekazane te wnioski, które otrzymały najwyższą liczbę punktów. Natomiast w przypadku, gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów decydująca będzie data i godzina złożenia wniosku.


Lista wniosków o zorganizowanie stażu dopuszczonych do oceny merytorycznej uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z IV naboru wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach od 10.07.2014r. do dnia 23.07.2014r


KOMUNIKAT

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że zostaje przedłużony termin naboru Wniosków o organizację stażu w ramach projektu "Człowiek najlepsza inwestycja" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 6.1.3 POKL do dnia 23 lipca 2014r.

Jednocześnie informuję, że w związku z określonymi w projekcie wskaźnikami na staż będą kierowani w pierwszej kolejności mężczyźni zamieszkali na terenach wiejskich z następujących grup:

Z posiedzenia Komisji zostanie wybranych 17 wniosków o organizację stażu, w oparciu o które zostaną podpisane umowy o odbywanie stażu na okres 4 miesięcy bez możliwości przedłużenia.

Wnioski złożone w terminie innym niż określony w Komunikacie nie będą podlegały ocenie.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z zasadami organizacji stażu przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim.

Wnioski o organizację stażu oraz zasady organizacji stażu dostępne są w siedzibie urzędu w pok. Nr 6A, Oddziale zamiejscowym w Poniatowej w pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej:
www.pupopolelubelskie.pl

Nazwa dokumentu: KOMUNIKATY
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-11-05 12:55:22
Data udostępnienia informacji: 2010-11-05 12:55:22
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-14 10:23:13

Wersja do wydruku...

corner   corner