Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH BEZROBOTNYCH/POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ KONTRAHENTÓW PUP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  oraz art.14 ust.1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim (PUP) informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz przysługujących im prawach.

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 14-16,
tel. 81 827 73 50, NIP: 717 12 85 792 Regon: 431201408

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Joanna Rycaj

inspektor@cbi24.pl, tel. 575-001-799

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych, w tym: weryfikacji uprawnień i danych, rejestracji i ustalania statusu, zapewnienia pomocy określonej w ustawie, wydawania decyzji w zakresie statusu i świadczeń oraz zaświadczeń, zawierania i realizacji umów w ramach instrumentów rynku pracy, prowadzenia postępowań administracyjnych, kontrolnych i egzekucyjnych realizacji obowiązków sprawozdawczych i obowiązków w zakresie statystyki publicznej oraz określania planów dalszych działań w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
 • Ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach
 • Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
 • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • Ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 • Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o ww. przepisy prawa.
1. PUP informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania i prawo do ich usunięcia - jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane oraz prawo do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie minister właściwy ds. pracy prowadzący rejestr centralny, organy publiczne (US/ZUS/KRUS) i inne uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa i zawartych umów (w tym umów powierzenia, m.in.: Sygnity SA. z siedzibą w Warszawie, firmy brakujące i niszczące dokumenty) - celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków oraz banki i jednostki świadczące usługi pocztowe, tj. Poczta Polska.
4. Państwa dane osobowe przechowywane przez okres realizacji ww. celów oraz okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji.
5. Podane przez Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem oraz w sytuacjach, jeżeli będą tego nakazywały szczególne przepisy prawa.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData